Page images
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

betrekkelyk. 5- E- HL = VE# over de Waare Eer. bl. 1 Waarneeming en Geneeswyze, gehouden naa het

doorzwelgen van een Speld. Door ..... M. D. II

Berigt van de Nardus Indica, of Oost-Indische Nardus. Door den Heer GILBERT BLANE, M. D. F. R. S. 13

Proeve, genomen op Zeewater uit wyd van een gelegen

deelen des Oceaans. Door den Heer BAUMé. 15 Proeve , over de Veranderingen des Barometers. Door den Heer RICHARD KIRwAN. 15

Geschiedkundig. Verslag, wegens het invoeren van Zydewormen in Europa. Door den Heer w. RoBERTsoN,

D. D. F. R. S. 26 Zeer gewigtige Byzonderheden, den Aart en Zeden der Hindoos betreffende. 29 De Voordeelen der Aandoenlykheid. . Eene Zedeleerende Geschiedenis. 36 By den Aanvang van het Jaar 1792, aan de Nederlanders. ' 45

Antwoord aan het Haagsch Genootschap, dat, yverende voor de Eer van het Euangelie, en voor de belangen der Vaderlandsche Gemeenten, thans vraagt : ,, Welke ,, zyn de voornaamste Oorzaaken van het klein getal ,, der geenen, die zich, in ons Vaderland, voorberei,, den tot den Predikdienst? - En welke zyn de ,, gereedste Middelen om veelen daar toe op te wek,, ken, en alzo een gevreesd gebrek aan Predikanten r, voor te komen?” 49 waarneeming, wegens eene ongelukkig uitgevallene Operatie van eene vermeende verzweering. Door R... M. D. 61 Natuurlyke Historie van den Pylstaart. Volgens den Heer

* 3 Waar

DE BUFFON. - 63 Proeve, over de Veranderingen des Barometers. Door den Heer R. KIRwAN. (Vervolg van bl. 25.) 65

zeer gewigtige Byzonderheden, den Aart en Zeden der Hindoos betreffende. (Vervolg en Slot van bl. 36.) 72 Beschryving van de beroemde Rivier de Jordaan. Door

den Abbé MARITI. * - De Voordeelen der Aandoenlykheid. Eene Zedeleerende

Geschiedenis. (Vervolg en Slot van bl. 45.) 84 De Winter. - 93 Anecdote. V- 96

Opheldering van GAL. III: 15-20. Door P. B. V. D. M. 97 Verhandeling over den Dollen-Honds beet; betreffende het Hulpmiddel van den Poolschen Lyfarts CHRISTIAAN JAcoB DE MONETA. Door den Heer J. D. M. CLEvE, Apothecar van het Groot Gasthuis in 's Bosch. IO2 Proeve, over de Veranderingen des Barometers. Door den Heer R. KIRwAN. (Vervolg en Slot van bl. 72.) 1o9 Natuurlyke Historie van verscheide Voortbrengzelen des Groeienden Ryks, in Judea. Door den Abbé MA* RITI, - 116 Beschryving der Wooningen, Gewoonten en Zeden, der Iuwoonderen van het Eiland Man. Door den Heer TOWNLEY. - I24 De Oorlog. Een Fragment. I29 Bespiegeling van den Mensch, als het behoeftigste, en te gelyk het voortreflykste , Schepzel in dit ondermaansche. I3 I

Iets over de Wispeltuurigheid. I34.

De ongelukkige Fluistering. Eene waare Geschiedenir. 139 Opheldering van het Opschrift des Altaars te Athene, DEN oNBEKENDEN GoD toegewyd, HAND. XVII: 23. I4 I Proeve van eenige Aanmerkingen over de Verwantschapstafel van den Heer LAvoISIER, omtrent het zogenaamde Oxygene, volgens het Uittrekzel in de Annalen van den

Heer cRELL. Door den Heer J. M. scHILLER. I48 Beschryving van den Vulcaan op het Eiland St. Lucia. Door den Heer CAssAN, M. D. I59

[ocr errors]
[ocr errors]

Berigt, wegens de laatste Ziekte van den Heer JoHN Ho-
wARD, Esq. _Ontleend uit Dr. AIKIN's View of his

De Twee Zusters. Eene aandoenlyke Geschiedenis. 174

Ophelderende . Aanmerkingen over het Boek van RUTH.

Ontleend uit de Preface sur le Livre de Ruth. Par

CHARLES CHAïs. 185

Verhaal, wegens eenen gelukkig uitgevallen Misslag van
twee zeer verschillende Lyders, van welken de een het
Geneesmiddel, aan den anderen voorgeschreeven, gebruikt

urns scHELL aan den Heer wATsoN , over deeze Ontdekking. \ - - 235 Onderrigtende Aanmerkingen, medegedeeld aan de Heeren

Natuurkundigen, die na de Zuidzee en de Zuid-Poolgewesten op reis gaan. ,,Door den Heer DeoDAT DE

boLMIEU. (Vervolg en Slot van bl. 2o9.) 238 Character-trekken van den Heer JoHN HowARD , Esq. Door Dr. AIKIN- 244

[ocr errors]

- 257 Het Landleeven. Zedelyke Bespiegelingen: 266 Zedelyke Bedenkingen. - 268

Bedenkingen, over de Staatsomwenteling in Frankryk, ten aanziene van het Godsdienstige en de Regten des Geweetens. Door den Heer RICHARD wATSON, D. D. F. R. S. en Lord Bisschop van Landaff, . - 269 Verhandeling over de Scorbutus, voor Zeevaarenden. Door den Heer A. J. v. RoEN- -

279 waarneeming, wegens de Springhaanen. 285 Berigt, wegens de zogenaamde Toverkringen op den grond. Door den Heer TowNLEY. 286

De opkomst der Letterkunde en Kunsten in Klein Asie naagespoord. Door den Heer wiLLIAM RUTHERFoRD. 286 Leevensbeschryving van JOHAN BENJAMIN KOPPE. Door den EerW. C-MULLER - - , 293 Verslag van eene zonderlinge Gewoonte op Metelino, een Eiland in den Archipel, oldtyds Lesbos geheeten. Door JAMEs, Graaf van Charlemont, President van de Koning

iyke Iersche Academie. - - 394 De Man naar Smaak. 309 Loon naar Werk, of de gestrafte Nieuwsgierigheid. Eene waare Gebeurtenis. 3 IO Zedelyke Bedenkingen. 311

#, wegens de Wysgeeren, die de veelheid der We

relden geloofd, en die dit gevoelen niet aangenomen'

hebben; met een Verslag van hunne Schriften, en Bedenkingen over die strydige Begrippen. Door den Heer GIRARD - 313 Waarneeming, wegens eenen van een gescheurden Slokdarm. Door Dr. THILow. 32o

[ocr errors]
« PreviousContinue »