Page images
PDF
[merged small][ocr errors]
[subsumed][ocr errors]

V A DE R L A N D SC H E

LETTER-OEFENINGEN,

WAAR IN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,

D I E DA GE LY KS IN ONS VADER LAND EN
EL DE RS UIT KOM EN , O O RD EEL KUN-
DIG TE VE NS EN VRY MOEDIG
VE R HANDELD WORDEN.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Te A M S T ER D A M,
By A. v A N DE R KR O E,

[ocr errors][ocr errors]

Aardrykskundige Beschryving, en omstandig Berigt, van den

Staat Kentucky, in Noord-America. (Vervolg en Slot van bl. 534.) 575 Verdraagzaamheid en Weetenschappen in America. 581

Kort Geschiedkundig Berigt van de Stad en Haven van

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Gelyk een, die zich veinst te raazen, die vuursprankelen, pylen en doodlyke dingen, werpt, alzo is een Man die zynen naasten bedriegt, en zeit: jok ik er niet mede?

[ocr errors]

N# de Christlyke Godsdienst aangekant is tegen de neigingen en driften van het bedorven gedeelte des Menschdoms, heeft dezelve, door alle Eeuwen heen, de tegenkanting van verscheidenerlei vyanden moeten verduuren. Nu eens onderging dezelve de stormen van Geweld en Vervolging, dan weder den aanval , van valsche redenkunst en drogredenaary. Wanneer het deezen mislukte , vondt die Leer zich blootgesteld aan de spottery der onbeschofte Menschen , van eenen lossen en ligtvaardigen aart, die geen vatbaarheids genoeg bezaten, om te onderscheiden 't geen groot, en geen oor, deels genoeg om te beslissen, wat waar, was, onderwonden zich om den Godsdienst met versmaadende kleinagting te bejegenen, even of dezelve voor de Wereld van geen belang altoos was. Zy bevlytigden zich, om het eheele Godsdienststelzel , 't welk zo lang den eerbied es Menschdoms getrokken; 't welk, eeuwen lang, door de Geleerden ondersteund, en door de Wyzen bewonderd eweest was, te vertoonen als geen beter grondslag hebbende, dan de naargeestige verbeelding van Dweepers en Geestdryveren. Van deezen stempel waren de Spotters', die, naar de taal van Apostel PeTRUs, in de laatste dagen komen zouden. (*) Eene voorspelling door de uitkomst maar al te zeer bewaarheid. - - Ver(*) 2 PET. III: 3. MENG. 1793. No. -Is A

« PreviousContinue »