Page images
PDF
EPUB

5

αναμιγνυμένους και αφανεις όντας, ξύλινα υποθέματα ωρός
ους πόδας Gις σοδήμασι κάτωθεν αοθέντας, αβλαβως δια-
βαίνειν, ή οις γεωργικούς κπσίν, ές και εμφάνας ζνες καλουσιν,

, Cis
οδοντωτούς έσι, ούτους ανακαθαίρειν· και ωeός ως επι βoseεύ-

μασι ζειμένας θύρας, ωeόπειραν ποιουμένους, ταις δικέλλαις , Philo». «al. Tι. ανασκάπτειν. Χρη δε και ας του γην ωρός τω πίχει γινομένας

αορύξεις κρυφίας βαθείας ωeός Gις θεμελίοις ποιειθαι, και
μη εις όψιν της γης, ίνα μη διαγνόντες οι πολέμιοι άνδον αντο-
ρύξωσι, και το πίχι αντοχυπήσανες καπνώ ή ύδατι ους την
έρυγην κατεργαζομένους πολίσωσι.

p. 99, 1. 11.

η

10

CΑΡ. ΙΙ.

lued.

[ocr errors]

coriaceis et reticulatis.

[ocr errors]

V

Τον δε βουλόμενον ευκόπως πυρθείν ας πόλης, κατα Φίλωνα τον Αθηναιον, δει μάλιστα, τρυγητου όντος ή εορτης έξω της πόλεως αγμένης, αθρόαν την επίθεσιν ποιειθαι· πλείστος γαρ έξω τότε χιρούμενον, ευάλωτον ή υπόφορον και την πόλιν εκ των λοιπων οικητήραν δια την ωρίς αυτούς στοργήν ή συΓένειαν αναλ- 15 λαθόμενον εξειν. Ει δε κατα κλοπήν νυκτος την πόλιν βουλό

μεθα λαβειν, των πολιτών την έλευσιν ημων αγνοούντων κα Milon. ed. Tι. ανελπίων όντων, χειμώνος καταλαβόντος, όπ τω κρύει ούτων οι

πλίου εν ταις οικίας συνέλλονται και απαράσκευοι ωρες μά-
χην τυχάνουσιν, ή πανδημα εορτης εν τη πόλει πλουμένης, και το 20

p.96, 1. 98-37.

Cod B. fol. 164 .

1. τούτους] conj. Martin. τύτοις Β. | 4-5. ότι βοθρεύμα σε επιβοθρεύμασι Β. | 7. κρυφιας | κριψίας Β. | 9. τω ττιχι] sic B. το TEizos conj. Martin. || 11-12. Nominatur hic Pbilo Atheniensis, qui alibi Philo Byzantius audit apud nostrum. (Vide infra

pag. 260, 1.5.) Sic quoque in codice Oxo-
niensi quem ipse inspexi Philo Byzantius
nominatur Φίλων ο Αθηναίος. | 15 -16.
ανταλαήόμινον Β. | 18. χειμωνος καταλα-
Eόντος] χειμώνος δε καταλαβόντος posuit
prima manus B, sed de delendum notavit.

[ocr errors]

Ined.

p. 109, 1. 19-19.

5

πλήθους επί το πλετή παιγνίοις χολάζοντος, ή καταφόρου του
της μέθης όντος, κλίμακας ποιήσαντες δερμαήνας τω πίχει ωe9σ- Philon. cd. Τh.
άξομεν, αίπνες ράπονται καθάπερ οι ασκοί, κα τη αλοιφή
εμφeαθόμεναι πιει ως ραφάς αναγκάζονται, ώς μη δια-
πνέειν έμφυσωμένων γάρ και πνεύματος πληρουμένων, τα δια-
πνειν κωλυομένων, εξορθουθα, αυτές ανάγκη, από τα πνεύματος
αντεχομένων, προς την ανάβασιν. Ει δε υψηλότερον των κλιμά-
κων το πίχος είη, επί ταϊς ευπάναις ωρούποήθενται κλίμαξιν,
α κατασκευάζονται δια πλοκης και ραφης δεσμούμενα), δικτυω-

[graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

τα σαι ως τα λεγόμενα σάρκινα • εις δε α άκρα αυτων

10

e

1. καταφόρα] καταφoύρε correctum in καταφόρε Β. || 2. κλίμακας ετοίμους (ετοίμας codex V) έχοντας ponit Pilo (Th. p. 96. 1. 35). | 5. πνεύματος] πας ponit Β. | 6.

πνεύματος] πας iterum Β. | 10. σαρκινα)
sic B. Videtur vocabulum e latino sarcina
a Byzantinis transcriptum. (Cf. Du Cange,
Gloss. med. et inf. grec. 3. V. Σαρκινον).

Ined,

άγκιςγα ωροσβάλλονται, ένα από των ωρούποπθέντων δερμα-
άνων επιρρεπόμενα επιλαμβάνεται των Θεμαχώνων, και έτως
την επι το τείχος ανάβασιν οις βουλομένοις διευθτάζωσι. Τα δε
των κλιμάκων χήματα υπογέμαθαι.

CΑΡ. ΠΙ.

5

De testudinibus

fossoriis.

Poliorc.

10

,

Cod. B. fol. 16. ".

[ocr errors]

Τα δε ανωτέρω ωρορρηθέντα έμβολα συν αίς αμπελοχαλώναις όταν εγγύς τα πίχους ανέλθωσι, χελώνας δει τόπ δια

φόροις ωe9σάγειν, άλλας μεν ωeός το ορύξαι το πιχος, επρας Apolodor. δε ωεός το κριοκοπησει επί μέν &ν σε ορύξαι, ως λεγομένας

τη
P. 133, . -. ορυκτρίδας πούτας δε ή διρρύπους είναι και κατά ωeόσωπον
1001. ·
σκεπομένας ωe9σάγιοθαι και ωe9στίζειν τω πίχει, ή μονοθέ- ,

και
ρους, όπθε μέν κατωφερεις, κατά δε ω όσωπον πραγώνους, και

οκ πλαγίων τραπεζοειδείς ως τριγώνους, κατασκευαζομένας έτως : Αγροlοίον. ξύλα λαβόντας τεία, ή τέσσαρα, έσι δε όπ και πέντε δια το p. 10.3, 1. 1 κρη. πυκνόπρον και στρώπρgν τα έργα, μηκος έχοντα μή έλασσον πε

δων δέκα, πάχος δε ωστί ποδός ενός, ομοίως δε και πλάτος,
ταυτα Αποκόπειν άνωθεν λοξώς ως ωρίς όνυχα, ένα ωeoσφε-
ρόμενα δι' υποστόχων αξόνων, υπό όρθίων ξύλων έσωθεν
βασα ζόμενα, ωe9στπίσωσι τω πίχει· ισάθω δε ωeός τω πίχει
συλος αύξιμα κάτωθεν έχων, όσες και τα επικείμενα ξύλα και
@ Cosmeίζοντα βασάσει παρορθα, ίνα & άνωθεν καταφε-
eόμενα μηδεν παραβλέποντας την σίγην παρεκίδη όπιθεν. Τα
δε πάρερθα ξύλα και ωρίς όνυχα έμπροσθεν έκκεκομμένα
κέντρα σιδηρά εχέτωσαν όπιθεν, ίνα εμπήσσωνται τη γη και μη

Poliore. . 143,111

[ocr errors]
[ocr errors]

20

19. φύλος] sic B, non autem φύλος. | 22. εκκεκομμένα) οκ κακομενα Β.

Ined.

Apollodor

Poliorc. p. 114, l. 1 sqq.

5

παρασύρονται εις δε ω πλάκα κρεμάθωσαν δέρματα ή
δάκη σκέποντα, ή α οκ βεργών ή φοινίκων πεπλεγμένα, δια
τα καπρωθεν επφερόμενα βίλη· ωσαύτως δε και επί τω έμ-
Φροθεν. "Όταν δε ωe9στπίζωσι τω πίχει, αναπίταζίδωσαν επί

d
& άνω έμωe9σθεν· υποκρύπιθαι δε καθ' εκάσης χελώνην
άνδρας δύο ορθούς ισταμένους και σκάφοντας πίχος, ωeός μεν
πάχος πλέον σε ημίσους, κατά δε πλάτος όσον και η της χελώνης
έλ, ωρός δε το ύψος από τeιών ποδών άνωθε της γης δέχο-
μένους ορύσσειν, ίνα τα οκ της όρυγης καπρχόμενα Φρος τον
ιαθέντα κάτωθεν όπλωσε τόπον · επι δε το ανώτρgν μέρος οσου-
τον σκάσεις όσον οι ορύσσονες απαρεμποδίσως δυνήσονται. Έλύ-

70

10

/

[graphic][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

TeogV

δε είκοσι ποδών διεσηκότωσαν απ' αλλήλων αι χελωναι,

2. ρακη] ράκτη Β. | 11. δυνήσονται] δυκνήσωνται Β. || 12. χελώναι] χελώναι Β.

,

Ined.

[ocr errors]

Cod. B.

fol. 165 Γ'.

ένα και πολλα ώσι, και πολύν τόπον οι ορύσσονπς επί πιχος
εργά ζωνται και μικρα έσαι, ίνα αχέως και ευκόπως παράγωνται,
και ένα μη επ' ευθείας ωeός τον σκοπόν φέρηται και ευκοχη ωρός
α πλάγια των χελωνών των οσαύτην διάσασιν απ' αλλήλων
έχουσων & Σπό το πίχους υπό των αναντων βαλλόμενα. Τα 5
δε υπογεγραμμένα οχήματα ύπνόκειται.

5

CAP. IN.

70

De fodinarum sustentatione

et

10

Cod. B fol. 165 12.

Poliorc.

"Όταν δε τρυπητή η πιχος Σπο της όψεως ένδον επι πάχος

το και διάχωρα κατά πλάτος όσαυτα λαξη όσα και αι χελώναι εισι, continuation». και οι ρηθένης δύο άνδρες απ' δλήλων απιςραμμένοι έσωθεν απαρεμποδίσως επι τα διάχωρα σκάλωσιν, κέι χελώνης

Ce
Αρολοίον. έχoισι χρείαν ωeός τα πλάγια μέρη ορύσσονες και μου το πα-
p. 105, 1.1 «φο. χοις τα πίχεις ένδον φυλαθόμενοι. "Ινα δε ζις σκάλοισι μη

συνεμπίπη η πίχος, υποσυλούθω έσωθεν και βασαζίθω τυλα-
eίοις λιθοις μάλλον και πυκνούς και μη παλέσει και δραιοις,
επάνω και υποκάτω σανίδος ποιμένης ίνα μή ωeός τη γη του-
αλωνται α φυλάeμα [και] και βασάση. Όταν δε πλειωση το
όρυγμα και επισυλωθο, [αναπληρρύθω] το κατά μέσον των επού-

η
λων υλών ευκαύσων, οίον φρυγάνων, ξύλων ξηρών έρισμένων,
δάδων, και όσα ούτως έπρα ωeός όκκαυσιν επιτήδεια» και έτως
αναφθήτω. Ει δέ ες ελλείπει τόπος, πυροβόλοις υφαλέθω.

1 5

20

[ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »