Page images
PDF
EPUB

Ined.

Ακολούν. χοις, αλλά και παρεγκεκλιμένην επι την έξω καταφoράν. Και
Ρ. 150, 1.1-5. γίνεται αθρόως πολύ περί το πιχος το σύμπωμα. Και έσι το της

κλίστως χωμα τοιουτον.

Poliore. p150,1.1-5

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][graphic][ocr errors]

Cod. B. fol. 168 r”.

5

Σημεία

στα]: σπιθαμή.

Τρυπάθω δε εξ ίσου το πίχος επί της αυτης ευθείας, απεχομένων απ' αλλήλων των τρυπημάτων ποδα και πταρτον, αυτές

Coutést δακτύλους είκοσι, ήτοι σπιθαμήν και δύο παλαιάς • έσα γαρ ή

σπιθαμή δακτύλων δώδεκα, ή δέ παλαισή πσσάρων. Τας δε παλαιτή. τρυπήστις Σπο της γης άνωθεν απαρχομένους [δεί] ποιείται ως επί

ποδων τριών, καθάπερ και επί των λιθίνων ωe9eρήκαμεν ειχών,
ίνα ή εκ των οχημάτων καπρχομένη ύλη επί τον εαθέντα κάτω-
δεν πτη τόπον.

10

CAP. VII.

"Όταν δε τρυπη κατά άξιν μέτωπα το πίγοις, αναγεμί

De

murorum

6. σπιθαμων] σπιθαμων B. Sed codex habet in margine litteris rubricatis exaratam notulam hanc : Σημείωσα] σπιθαμή.

παλαιστή. | 8. δε] conjeci. | 12. μέτωπα )
scripsi ex Apollodori Poliorceticis. (Vid.
p. 150, 1. 6 ed. nostre.) μέτωα Β.

Ined.

combustione.

Apollodor
Poliorc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Apollodor
Poliorc.

[ocr errors]

10

ζονται τα τρήματα εκ της έξωθεν όψεως επί το ένδον, και ωeός Interiίνωνια
όλον το πάχος, δ»' επι πόδα μόνον, ξύλους ξηρούς έρισμένους,
μη παγώνοις άτ κατά πλάτος εφαρμόζαν Σλλήλοις, Σλλα Προβολο».
παραφροπύλοις ως πασσάλους, πάχος έχoισι ωeός την βάσιν . τόνο

,
δακτύλων μη πλέον τειων, ωeός δε τη κορυφή μάλλον εσενω-
μένοις ωeός ο βασα ζειν το είχος κατά τον της εργασίας καιρόν.
Και, ά ενδέχεται, δαδες οι πάσσαλοι έσωσαν· ο δε μή, ξύλα Αργολωλων
ξηρα πιπισσωμένα ή θείω πτεμμένω συν υγρά πίσση ή ελαίων. ,. αφα.
επαλειφέντα. Στρούλοι δε γίνονται οι πάσσαλοι, ίνα μεταξύ
και ωρός αλλήλους διαλείμματα έχωσιν, ένθα ο πυρ ατμβαινον
και αναρριφόμενον επανάληται, και μη τη πυκνότητα συμπνιγόμε-
νον σβεννύηται. Όταν δε γεμιθωσι πάντα τα γρήματα ποδός
άει κατά βάθος, ως είρηται, πάλιν επί της αυτης ευθείας του-
πάθωσαν κατά μέσον τα καταλειφθέντα διάχωρα κατα ταξιν
εξ ίσου ωeός α @ρόπρα. Τα δε έφατα σχήματα πλαγια-
ζίθωσαν έφ' εκάπρον μέρος, ίνα επι τα ωρόπρα ή των υστέρων
επεισέρχεται συντηρησης, και γεμισθήτωσαν και αυτά ξυσμάτων ήτοι
πελεκημάτων ή ρυκανισμάτων ξηρών και ευκαύτων Φρυγάνων και
ιδάκων, καθ' ών το πυρ επιδρασσόμενον αχειαν την έκχαυσιν
ποιειται. Έξεπίτηδες εν οι πάσσαλοι εκ έχoισιν ίσης την επιφά-
νειαν κατά το όλον ύψος, αλλά μείζονές εισι κάτωθεν, ώςτ
πιν δύνασθαι το πυρ και ανέμε εμπνέοντος επανάλιθαι. Ει δε
νηνεμία κατά τον της εργασίας καιρόν ή τόπον είη, συμβαλλίθω-

7. δαδες] δάδες Β. | 9. επαλειφέντα] mum librarius τεήμματα. | 15. εξ ίσου] επαλιφέντα Β. | 11. πυκνότητ] πυκνήσει εξισου Β. | 21. μείζονές ισι] έχουσι Φρο

|| Β. || 12. τρήματα] sic B. Scripserat pri

[ocr errors]

Cod. B. fol. 168 .

20

[ocr errors]

TEIV

βολήν κατωθεν Αpollodor. (p. 151, 1. 10).

Iped.

Apollodor.

Poliore. p

κάλαμοι πορυπημένοι δι' όλα έσωθεν, οίους οι ίξευται έχουσιν, p. 159, 1. 5. ασκώμασι χαλκικούς έμφυσώμενοι · ωeός ον γαρ άν πς εβίλη

μεταφέρονται τόπον και ανάλοισι το πυρ, σιδηρούν αυλίσκον έμ-
ωροθεν το πυρός έχοντες. Και το χώμα υπόκειται.

0

[merged small][ocr errors][ocr errors]

CAP. IX.

3 Cod. Β.

fol. 16g r”.

De testudinibus

arielem gestantibus.

Της συντηρήσεως επί τη ζωοφυλώσει και εκκαύσει πλιθείσης και σε πίχους ακλινώς ήδρασμένου και ασρεμούντος επι τω συμπάκα της πλινθίνης οικοδομής πχνουργήματ, κριομαχείν ανάγκη. Εί γάρ και έκλυτος και ανίχωeoς ή το κριου ωρός την πλίνθων γίνεται πληγή, λακκίζουσα μάλλον δια το χαυνον και μαλακόν, ή σείουσα και ρηγνύουσα δια το σκληρός και ανάτυπον ως επί λίθων, αλ' ούν δια της ωe9γερνυίας κάτωθεν εργασίας απονησαν ωρίς τη βάστι η πχος ου δυνήσεται αντέχειν ωeός ας συνεχείς των κριων κεραήσεις, αλλά τη βία πληλόμενον συνηρήσει την κλίσιν εισδίξεαι.

10

6. ή δρασμένα και δραμένους B correctum
in και δρασμένα. 19. λακκίζουσα] sic B, qui

.
ponit infra λακίζουσα. (Vid. p. 229, 1. 19

ed. nostre.) | 11. κατωθυν] καθωθεν Β
correctum in κάτωθεν. || 12. αντέχειν αν-

.
πίχειν Β. – Kφιών] κιών Β.

xepoca

Ined.

5

Poliorc.

10

Τας δε συμβολας και συνδέσεις των κατά μήκος συμβεβλημένων κριών, άς π περί κωλα αυτών και ως επί των μονοξύλων κατα διάσασιν ανηκούσας ορτήσεις επί π κριοφόρων χελωνών

πύργων π και των διπλών κλιμάκων, και έτι ως δι' αυτων ωρος
και το τείχος γενομένας ευεργεις διαβάθρας, ωρίς την δρμόζουσαν

εφεξής εκάστω εργασίαν, επί της προκειμένης οραματίας
λεπτομερώς διασαφήσανπς έξιθέμεθα.

Εάν τάχιον μετα κριων θελήσωμεν πίχη ή πόρτας ρηγνύειν και ΑροΠοάοτ.
διασπαν, κριοφόρος ποιήσομεν χελώνας παρόχους υψηλας, P.153, 1.8 «φη-
άνωθεν δλύσεις ή χοινία εύτονα κατά πάχος έχουσας τα τον κριον
βασάζοντα και ανέχοντα αφ' υψηλού γάρ βασαζόμενος ο κριός
πλέον όπιθεν διάσημα προς την κίνησιν λαμβάνει, και εκ μα-
κρού επιφερόμενος και ένστιόμενος πλέον ενδυναμούται, και ωess-
κρούων τω πίχει βιαίαν και ιμιραν Σποτελεί την πληγήν. "Έσω
δε τω είδει υψηλή ή χελώνη και μη οσουτον μεγάλη, ίνα ωeός Αρolator-
την κίνησιν ευπαράγωγος ή, διπλάσιον το ύψος το πλάτους έχουσα, Ρ. 150, 1. 1 κρη.

δε μηκος το ύψοις ίσον ή μικρώ έλασσον, ίνα οξύρρυτος και επιμήκης είη, ως άν τα εν αυτή επιπίποντα βάρη πλαιαζόμενα παρεκτείχη κάτωθεν. Κατασκευάζει δε ούτως. Ζυγα δύο και δύο μοτνπι μήκος όντα ανα ποδων ΚΔ, διεσώτα απ' αλλήλων

15

Cod. B. fol. 169 1 °.

Poliorc. psqq.

20

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Poliorc.

ποδων εκ έλασσον δώδεκα και ωeός αυτα εμβάλλονται ξύλα
δακτύλων κατά πάχος δώδεκα, πλάτους ποδος εκ έλαήoν, ά-

πσσάρων ποδαν ωeός ύψος, δριθμώ όντα οκτώ, τέσσαρα

και πσσαρα, αφ' εκαέραν των πλαγίων μερών εφιστάμενα: Αρolindor. συννεύοντα δε άνωθεν κατα κορυφήν συμβάλλει δλήλοις, περι- και ν. 155, 1. 1 και λαμβάνοντα ξύλον, ό εςι έχεις της χελώνης, μακρόπραν τα

περί τα ζυγα μήκους, και παρεξίχον έμωροθεν δι' ας ωeοϊόνες λέξομεν αιπας. Καθ' δε μέρος της χελώνην ωe9σνεύειν βουλόμεθα, κατά μέσους ους ορθοσά τας ούτοις άλλα ζυγα ως 9σηλούθω, και εκ τα έσωθεν μέρος υποβεβλήθωσαν παρασάπι ανέχοντες και στηρίζονπς τα μέσα ζυγα και την έάχν· τη δ' έξωδεν επιφανεία σανίσει κατά πάχος πηγαδακτύλοις οι ορθοσάται σκεπίθωσαν. Και όπως συντελείται το χρημα. Από δε τα εδάφους των έσω υγών τοςυλούθω τα έξω ξύλοις ορθοις άκλινέσι κατα κάθτον έσι · ο δε μεταξύ κένωμα το πιεί τα κάτω ζυγα,. ουίστ διάσημα, τροχούς έσσαρας εχέτω ους ανέχοντας και βασίζοντας το όλον περί την χελώνην σύμπηγμα. "Ινα δε μη ανοίγεται ο κάτω ογα, πιρμπμίδας ωe9σλάβοι εκ έξω ομης

'

15

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

. 1

λων] απο αλλήλων Β, sed librarius litteram

expunxit. | 5. συννεύοντα] συνεύοντα Β. | 6. χελώνης] χλώης Β. Ι 7. παρεξέχον] παρε ξύγαν Β. | 9. τούτοις τούτο Β. ούτοις ponit Min Apollodori Poliorceticis (p.155, 1. 3 not. ed. nostræ). || 11. Miore sic B marg. με τα Β. | 12. σανίσι) σασίσι Β. | 14. Ta B Eu] Geow primum scripserat B, sed postea correxit ew. Inter ambas scripturas bærent quoque codices in Apollodori

Poliorceticis, nam έστω ponunt MV, sed έξω
correxit P?, qui s'ow in marginem rejecit.
(Vid. Apollodori Poliorcetica , p. 155, 1. 8
ed. nostre). | 18. περιτομίδας | sic B. Sic
et codex Apollodori vetustissimus M, sed
περιτομίδας ponunt PV, unde habuerunt
codices recentissimi et Tb. (Cf. Apollodori
Poliorcelica, p. 155, 1. 11 ed. nostree.)
, p.

.
Ως οσλάβοι] sic B. λήψεται ponit Apol-
lodorus (p. 155, 1. 11 ed. nostra).

[ocr errors]
« PreviousContinue »