Page images
PDF
EPUB

CATALOG U S.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

BERICHT.

Van de boekerij der Utrechtsche hoogeschool bestaan de volgende catalogi :

Bibliothecae rheno-traj. catalogus. Traj. a. Rh., J. Altbeer, 1835. II Partt. fol.

Supplementum catalogi librorum qui in bibliotheca Universitatis rheno-traject. exstant. Traj. a. Rh., L. E. Bosch et fil., 1845. fol.

Index librorum quibus bibliotheca acad. rheno-traj. ab anno MDCCCXLI exeunte usque ad annum MDCCCLV locupletata est. Traj. a. Rh., Kemink et fil., 1855. 8o. 1)

Bij de samenstelling van dit nieuwe vervolg was het dus niet raadzaam zonder goede redenen van den bekenden weg af te gaan. De ondervinding leerde dat het bestaande voldeed. Het latijn moest echter iets van zijn vroeger onbeperkt gezag los laten. Zoo werden wel in die taal op het woord Biblia de vertalingen des bijbels opgenoemd, maar op het woord Akademie enz. kregen de plaatsen, waar die inrichtingen gevestigd zijn, een nederlandsch aanzien en Manucium Antoninum werd Manchester, Argentoratum Straatsburg, Ultrajectum Utrecht enz.

Verwijzingen doen het overige om den bezoeker der bibliotheek te gerieven. De hoofdvragen blijven toch altijd : is het verlangde aanwezig en waar is het te vinden? De catalogus tracht het ant. woord kort en nauwkeurig te geven, want thans weet ieder die eene boekerij binnentreedt, uit literarische en bibliografische handleidingen, wat hij noodig heeft. Een aantal dezer wetenschappelijke wegwijzers zijn ook nog in de leeskamer te raadplegen.

De boeken zijn dan op den naam hunner schrijvers te vinden en waar deze niet genoemd werden, op het woord van den titel, dat niet vergeten kan worden. Bestaat er bijv. een Iets, een Brief, eene Verhandeling over de tweegevechten, dan zoeke men niet op de woorden lets, Brief enz. maar op Tweegevechten.

1) Bovendien bestaan :

Repertorium omnium dissertationum inaug., quae ab anno 1815– 1830 auspiciis academiarum belg. sunt impressae. Dig. J. J. Dodt. Traj. a. R., N. van der Monde. (1835.) 40.

Codices orientales bibliothecae academiae Rheno-Trajectinae descripti a P. de Jong, Litt. or, in ea acad. Prof. (Tom. V. catal. codd. or. Bibl. Lugd. Batavae. L. B., E. J. Brill, 1873, p. 26) --275) 80.

« PreviousContinue »