Boekzaal der geleerde wereld: en tijdschrift voor de Protestantsche kerken in het koningrijk der Nederlanden

Front Cover
De erven D. Onder de Linden en zoon., 1846 - Literature
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 608 - He wier der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de dooden heeft wedergebragt, namelijk onzen Heere Jezus Christus; 21 Die volmake u in alle goed werk, opdat gij zijnen wil moogt doen ; werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus ; wien zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid ! Amen. 22 Doch ik bid u, broeders ! verdraagt het woord dezer vermaning; want ik heb u in het kort geschreven.
Page 608 - ... hart houde dat gij, beide in mijne banden, en in mijne verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen zeg ik, mijne genade mede deelachtig zijt. 8 Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. 9 En dit bid ik God, dat uwe liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoel, 10 Om te beproeven de dingen, die daarvan verschillen ; opdat gij opregt zijt, en zonder aanstoot te geven, tegen den dag van Christus...
Page 138 - S0jarig bestaan) geeft een antwoord op de vraag: ģIn welken zin kan JEZUS CHRISTUS gezegd worden de openbaring Gods te zijn ? Is Hij dit alleen door zijne persoonlijke verschijning en zijn handelend leven op aarde , alsmede door de voortdurende werking van zijnen geest in de Christelijke gemeente; of is Hij het evenzeer door hetgeen Hij zelf en de Apostelen omtrent God en goddelijke zaken bij monde en ia geschrifte hebben voorgedragen ? In welk verband staat het eene tot het andere? En welke waarde...
Page 488 - Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijne heiligen ; 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hope der heerlijkheid ; 28 Dien wij verkondigen, vermanende een...
Page 199 - Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zoo laat dezen heengaan ; opdat het woord vervuld zou worden, dat hij gezegd had: *) Uit degenen, die Gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren.
Page 623 - Zoo zal ik dan veel liever roemen in mijne zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in nooden, in vervolgingen, in benaauwdheden, om Christus wil ; want als ik zwak ben, dan ben ik magtig.
Page 687 - Westerhoff, De kwelder-kwestie nader toegelicht, of Betoog dat de kwelderlanden en aanwassen, langs onze wadden gelegen, niet zijn de eigendom van den staat, maar der tegenwoordige partikuliere bezitters, en niet vallen onder het bereik van art. 538 van den Cod.
Page 267 - Bijdragen tot de geschiedenis der Doopsgezinden te Nijmegen, mede in zich bevattende de geschiedenis der vestiging te Nijmegen van de thans nog aldaar bestaande Doopsgezinde gemeente. Nijmegen, 1845.
Page 502 - Maar het zij verre van mij, dat ik zoude roemen, anders dan in het kruis onzes Heeren Jezus Christus ; door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis eenige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.

Bibliographic information