Page images
PDF

LITERÆ

SENATUS ANGLICANI;

NEC NON
CROMWELLII, &c.

Nomine ac juffu confcriptæ.

Senatus Populusque ANGLICANUS Ampliffimo Civitatis

HAMBURGENSIS Senatui, Salutem.

[ocr errors]

Quamvis enim literarum noftrarum quas pridem ad vos dedimus fructum aliquem ad tempus percepiffe fe fateantur, et ab injuriis nefariorum hominum aliquantùm refpirasse, nunc tamen poft adventum Cochrani illius in urbem veftram (de quo etiam priùs questi fumus) qui mandatam jam sibi à Carolo defuncti nuper regis filio legationem nescio quam prædicat, fe omnibus contumeliis, minis, armis etiam Sicariorum petitos folita vestra defensione atque tutela ca. ruisse. Adeò ut cum unus atque alter è mercatoribus cum ipfo etiam focietatis præfecto, in navem quandam prædatoriam per insidias abducti effent, cæterique vestram fidem implorarent, à vobis tamen nullum auxilium impetrare potuerint, donec ipsi suo marte mercatores, non fine magno suorum difcrimine captos in eo flumine, cujus vestra urbs domina eft, ex latronum manibus eripere cogerentur, Quos cum illi bonis aufpiciis domum reduxissent, et ab indigna servitute veluti manu afseruissent, captos etiam piratas ipfos in custodiam dedediffent, Cochranum illum perfugam et perduellem eò audaciæ proceffiffe accipimus, ut et prædatores dimitti liberos, et mercatores tradi sibi vinctos poftulet. Vos autem etiam atque etiam hortamur et obteftamur, fi pactiones, et fædera, et pervetustum utriufque gentis commercium, id quod petitis, inviolatè fer, vari ftudetis, ut nostri certum aliquod atque firmum fibi præsidium in veftra fide, prudentia, authoritate collocare demum possint ; vos autem uti eos his de rebus benignè audiatis; tàm de Cochrano, cæterisque sceleris, illius fo. ciis, quàm de üs qui nuper in concionatorem, impunè adhuc, impetum fecerunt supplicium sumere velitis, aut è finibus exire jubeatis. Neque pulsos atque exules Tarquinios amicitiæ atque opibus populi Anglicani anteferendos existimetis. Si enim per vos non fteterit quo minùs reipub. nostræ hoftes quidvis licere fibi contra nos in urbe veftra confidant, quàm non tuta aut honesta amplius nostrorum ibi commoratio fit, vos cum animis vestris cogitate. Hæc vestræ prudentiæ et æquitati; vos ipsos Di. vino Numini commendatos volumus. Valete.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

quam nos in nostros populares, non exterorum arbitrio aut judicio, sed jure patrio obtinemus, suam quamcunque authoritatem interponere. Quis enim non ægrè ferat, si nos veftris hîc Hamburgenfibus sua erga vos fide interdiceremus. Valete.

Dat. Jan. 4. 1649.

Serenisimo ac potentissimo Principi Philippo Quarto H18PA. NIARUM Regi, Parlamentum Reipub. ANGLIÆ, Salutem.

Antonium Aschamum virum probum, eruditum, et lu. culenta familia ortum, de rebus in commune, tam Hifpanorum, quàm Anglorum genti, ut fpes eft, valde utilibus, ad majestatem veftram legamus. Quamobrem ut ei honestum iter, atque tutum in urbem regiam, ficut moris eft, necnon et reditum concedere, et præstare yelis, parem referre gratiam parati, officiofè petimus. Sin id minùs placuerit, ut quæ veftra hac in parte fit voluntas, ei quam primùm fignificetur, utque tutò quo volet abeundi poteftas fiat.

Dat. Feb. 4. 1649.

[ocr errors]

Quis rerum noftrarum status sit, quamque atrocibus injuriis subacti, fumptis tandem armis, capeffendæ libertatis consilium ceperimus, constituta qua nunc utimur republicæ forma, neque majestatem vestram potest latere, neque alium quemvis, qui evulgata fuper hac re fcripta noftra æquo animo perlegerit. Nobis profecto fidem nostram, æquitatem, patientiam, testatam cunctis et probatam reda dere, authoritatem etiam, honorem et decus nostrum ad. versus infames exulum et pefugarum linguas tueri, apud idoneos rerum æstimatores difficile non debet effe. Nunc quod exterarum nationum magis interest, deletis, aut depreslis patriæ hostibus, Deo nempe mirificè adjuti, ad pacem et amicitiam omni imperio potiorem cum vicinis gentibus habendam, paratos nos effe palam atque ex animo

profitemur.

effe palarm cum vicibuti, ad

profitemur. Has ob caufas spectatæ folertiæ et probitatis virum Antonium Afchamum in Hifpaniam ad majeftatem veftram mifimus; qui de amicitia deque folito inter utramque gentem commercio cum majeftate vestra agat; vel etiam ad novas pactiones, fi ita visum fuerit, de integro fanciendas viam muniat. Huic igitur veftræ majestatis adeundi copiam ut faciatis, ejusque incolumitati, necnon etiam honori, quoad ifto apud vos munere perfuncturus est, vefitis profpicere rogamus: ut et ea quæ à nobis mandata habet, utrique genti, ut speramus, profutura, liberè exponat; et mentis vestræ cui sensus his de rebus sit, nos quam primùm certiores faciat.

Westmonasterio, dat. Feb. 4. 1649

Serenissimo Principi Joanni Quarto LUSITÁNIÆ Regi,

Parlamentum Reipub. ANGLIÆ, Salutem.

Multa nos et infidæ pacis, et intestini belli mala ultima perpeffos, eò demùm loci redactos fuiffe, ut fi falvam rem. publ. vellemus, ejus administrandi ratio magna ex parte immutanda esset, ex iis quæ à nobis hac de re fcripta publicè et declarata sunt, majestati veftræ jam pridem notum effe arbitramur. Quibus, ut par eft, fi fides potiùs haberetur, quàm improbisfimis perditorum hominum calumniis, fane qui foris de rebus noftris peffimè jam fentiunt, iis fortaffe multò æquioribus uteremur. Nam quod nos jure nostro, proque gentilitia Anglorum libertate, rectè et majorum more fortiter feciffe contendimus, de eo pravas et obstina. tas nequiffimorum hominum opiniones ex animis evellere, humanæ opis aut ingenii certè non est. Nunc autem quod nobis cum nationibus externis commune, et in rem utrinque magis exiftit, amicitiam et commercium quod noftris hominibus, cum vicina quacumque gente consuevit effe, non imminutum, fed auctum atque ratum magnoperè cupimus, Cumque vestro in regno populares nostri permagna et per utrique genti quæftuofa habeant negotia, üs ne impedimen, tum aliquod aut incommodum afferatur, quantum in nobis eft, curabimus. Id verò prædicimus fruftrà fore, dum piratis et defectoribus nostris perfugium fibi vestris in portu, bus reperire, et onerariis Anglorum navibus, vi captis atque

direptis,

« PreviousContinue »