Page images
PDF
EPUB

Υιον γαρ μιν εφαντο διοτρεφείων βασιλιων
Ειναι, και δεσμοις εθελον δεν αργαλεoισι.
Τον δ'εκ ισχανε δεσμα, λυγοι δαπo τηλος επιπτον
Χειρων, ηδε ποδων, οδε μειδαων εκαβητο

10. Εισαν επι νηος.

It is not difficult to conceive the figure of Bacchus to be at first detached from the ship, but afterwards within it.

10. Κεχαρημενοι ητορ and μειδαων in the 14th line allude to the brightness of the moon, just as we say, a fire smiles; and hence is Bacchus supposed to be the son of Semele. It is also observable that the eyes of the prototype of Bacchus in the moon are composed of very brilliant spots of light.

19. The δεσμοι, with which the men (ανερες) endeavour to bind Bacchus, may be conceived to be formed out of the narrow streaks of light, which are scattered over his person as above pointed out and drawn in fig, 116.

13. Τονδ' εκ ισχανε δεσμα. As to the present point, it is a sufficient explanation of this, to state that the bands in question are not capable of confining the God, on account of his majestic or gigantic size, which (as stated in line 1s) is such that the ship is not large enough to hold his person : in fact, only his head and shoulders appear within the disk of the moon.

15

20

Oμμασι κυανεοισι, κυβερνητης δε νουσας,

Aυτικα οις εταροισιν εκεκλετο, φωνησεντε. Δαιμονιοι, τινα τον δε θεον δεσμευεθ' ελοντες Καρτερον, δδε φερειν δυναται μιν ννϋς ευεργMς. Η γαρ Ζευς οδε γεςιν, η αργυροτοξος Απολλων, Ποσειδάων, επι 8 θνητοισι βρoτoισιν Ικελος, αλλα θεοις οι ολυμπια δωματ' εχ8σιν. Αλλ' αγε τ' αυτον αφωμεν επ' απαροιο μελανης Aυτικα, μη δ' επι χαρας ιαλλετε, μη τι χολωθεις . Ορση αργαλες ανεμες, και λαιλαπα πολλην.

Ωσ φατο, τον δ' αρχος συγερω ηνιπαπε μυθω Δαιμονι, 8ρον ορα, αμα δ' ιςεον ελκεο νηος, Συμπανθ' οπλαλαβων, οδε δ' αυτ' ανδρεσσι μελησει: Ελπομαι, η Αιγυπτoν αφιξεται, η υγε Κυπρος,

26

15. The κυβερνητης or helmsman has the same prototype as Osric in Hamlet drawn in fig. 77 ante; as such he is looking down upon the hour-glass, as he is ordered to do in the 26th line, ερον ορα (Vide the drawing of the ship in fig. 72 ante) and he is also standing by the mast of the ship and as it were hauling up the sail, as he is further ordered to do in the same line.

19. He is certainly Apollo in one sense; for the moon, in which his figure appears, gives only a reflected image of the appearances in the sun.

28. This and the three next lines refer to the

Η ες Υπερβορεές, η εκας ερω, ες τε τελευτην Εκ ποτερει αυτεσε φιλες, και κτηματα παντα,30

Oυς τε κασιγνιτες, επι ημιν εμβαλε δαιμων Ως «πων, ιςον τε και ιςεον ελκετο νηος" Εμπνευσεν δ' ανεμος μεσον ςεον, αμφι δ' αρ' οπλα Καττανυσαν, ταχα δε σφιν εφαινετο θαυματα εργα: Οινος μεν πρωτιςα θοην ανα νηα μελαιναν Ηδυποτος κελαρυζ ευωδης, αρνυτο δ' οδμη

35

ubiquity of the moon's appearance, as she is visible, in her wanderings, all over the globe.

35. If the moon, whose shadows resemble a ship as before pointed out, be observed through a telescope, her surface appears to be formed into bulbs like bunches of grapes, which seem to be not in a quiescent state : the orvos is referable to the tides, which are known to be closely connected with the changes of the moon (this being the whole of the explanation that I now offer on that point:) the Tapas which seizes the sailors of the ship, imay be explained by a reference to their liability to be successively put out of view by the obscurations of the moon. The vine (line 39) and its bunches of grapes (having the same prototype as what in the 40th line is likened to ivy and its berries) may be traced in light at the top of the mast and from thence to all the other parts

40

Αμβροσιη, ναυτας δε ταφος λαβε παντας ιδοντας
Aυτικα δ άκροτατον παρά ιςεον εξετανυσθη
Αμπελος, ενθα και ενθα, κατεκριμνώντο δε πολλοι
Βοτρυες, αμφ' ιςον δε μελας ειλισσετο κισσος
Ανθεση τηλεθαων, χαριεις δ' επι καρπος ορωRea
Παντες δε σκαλμοι ςεφανός εχον, οιδε ιδοντες,
Μη δη δεν τοτ' επειτα κυβερνητην εκελευον,
Γη πελαάν--οδ' αρά σφι λείων γενετ' ενδοθι νηος
Δεινος επ' ακροτάτης, μέγα δεβραχεν, εν δαρα

μεσση
Αρκτον εποιησεν λασιαυχενα, σηματα φαινών,

45

of the ship: the shining of the fruit, whether of the ivy or vine (χαριεις καρπος 41, and κεχαρισμενε 55,) has regard to the brightness of the moon.

42. In various parts of the sides of the ship may be seen, in light, the forms of garlands or chaplets, which may be conceived to be composed of vine leaves or of ivy leaves.

44. The resemblances to a lion and a bear which Bacchus (σηματα φαινων) assumes, have been already pointed out, the first in fig. 64, and the second in fig. 13 ante; but if the lion in figure 64 should not, from its position in the moon be thought capable of answering the expression (aexon ελε 51) according to the relative position of the αρχος (the Ralph of Hudibras) there is in fact the

Αν δ' εςη μεμαυια λεων δ' επι σελματος ακρο Δενoν υποδρα ιδων, οιδ' ας πρυμναν εφοβήθεν » Αμφι κυβερνητην δε σαοφρονα θυμον εχοντα Εξαν αρεκπληγεντες, οδ' εξαιπινης επoρoσας 50 likeness of another lion in the moon, drawn in

Fig. 117.

[ocr errors][ocr errors]

which would come there just in the situation of Bacchus's hands as in the act of seizing the agxos.

48. Note the word εφοβηθεν, with reference to the librations of the moon, in regard to which the words pobos, timor, fear and their synonymes are so often used. .

« PreviousContinue »