Page images
PDF
EPUB

Εξικέτευσε, της έμής χειρός θιγών, 770
Αγρούς σφε σέμψαι κάπί σοιμνίων νομάς,
Ως πλείςον είη τεδ' άποπλος άς εος.
Κάπεμψ' ενώ νων αξιζ γάρ όδε γ' ανώς
Δέλα φέρειν ήν τήσδε και μίζω χάριν.

ΟΙ. Πώς αν μόλοι δήθ' ημίν εν τάχει πάλιν και

most, the general form of the shadows constitute the Roman numeral V., as drawn in

Fig. 135.

By απηνη μια, I understand a single-horse chariot, , such as, with the κηρυξ, is drawn in fig. 139, ante.

764. Ταδ' ηδη διαφανη, as exhibited by the light of the moon. *

769. Note this line, and the three next, with respect to the position and occupation of the oικευς, who (if the map of the moon be placed with

Ιο. Πάρες ν' αλλά αρός τί τότ' εφίεσαι; 776

Οι. Δέδοικ' εμαυτόν, ώ Γύναι, μη πόλλ' απαν Ειρημέν' και μοι, δι' ά νιν εισιδείν θέλω.

Ιο. Αλλ' ίξεται μεν, αξία δε που μαθείν Καλώ τάδ' εν σοί δυσφόρως έχοντ', άναξ. 780

Οι. Κέ μη ξερηθής γ' ες τοσέτον ελπίδων Εμέ βεβώτG- τω γαρ αν και μείζονι Λέξαιμ' άν, ή σοι, δια τύχης τοιασδ' ιών και Εμοί πατής μεν ΠόλυβG- ήν Κορίνθιο, Μήτης δε, Μερόπη Δωρίς άγόμην δ' ανήρ 785 Ασών μέλισος των εκεί, πρίν μοι τύχη Τοιαδ' επέση, θαυμάσαι μεν αξία, Σπεδης γε μέντοι της έμής εκ αξία. Ανήρ γαρ εν δείπνοις μ' υπερπλησθείς μέθης, Καλεί παρ' οίνω σλαςός ως έίην πατρί. 790 Καγώ βαρυνθείς, την μεν δσαν ημέραν Μόλις κατεσχον θατέρα δ' ιών πέλας Μητρός πατρός τ', ήλεγχον. οι δε δυσφόρως ΤούνειδO Γον τω μεθέν7ι τον λόΓον.

the north side uppermost) will be found to have the same prototype as Talgol in Hudibras, fig. 17.

795

Καγώ τα μεν κείνοιν έτερπόμην, όμως
Δέκνιζέ μ' αιεί τεθ' ύφείρπε γάς πολύ.
Λάθρα δε μητρός και πατρός σορεύομαι
Πυθώδεκαι μο Φοίβος ών μεν κόμην,

He is drawn, with one of the objects of his charge,

Fig. 136.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

775. Παλιν-παρεστιν.
786. Μοι τυχη θαυμασαι αξια.
798. Note φοιβος, and the lines that follow, in-

Ατιμον εξέπεμψεν, άλλα δ' άθλια, Και δεινά, και δύσηνα τρούφάνη λέΓων, 800 Ως μητρί μεν χρείο και με μιχθήναι, γένος Δατλητον ανθρώποισι δηλώσοιμδραν: Φονεύς δ' εσοίμην το φυτεύσανθος πατρός. Καγώ πακέσας ταύτα, την Κορινθίας Αφροις το λοιπόν εκμετρούμένος χθόνα, 805 ΕφευΓον, ένθα μήποτ' όψοίμην κακών Χρησμών ονεί δη των εμών τελούμενα. , Στείχων δ' εκνέμαι τούσδε τες χώρες, εν οις Συ τον τύραννον τέτον όλλυσθαι λέΓεις. Καί σοι, γυναι, ταληθές εξερών τριπλής 810 Οτ' ήν κελεύθο τησ οδοιπορών πέλας, Ενταύθα μοι κήρυξ τε, καπί σωλικής Ανήρ απήνης εμβεβώς, οίον συ φής,

cluding γενος ανθρωποιςι δηλωσουμ' οραν, and particularly the 805th, with reference to the moon's taking her course through the stars of the night.

810. Compare the figures above given with: their prototypes in the moon, an regard to the different circumstances recited in this story.

Συναντίαζον καδ δδε μ' ό, 9' και Γεμών
Αυτός 9' ο πρέσβυς ορός βίαν ήλαυνέτης. 815
Καγώ τον εκτρέπονία των τροχηλάτης
Παίω δι' οργής και μη πρέσβυς ως δρά
Οχε παρατείχούλα, τηρήσας μέσον .
Κάρα, διπλούς κέντροισί με καθίκετο.
Ου μην ίσην γ έτισεν αλλά συντόμως 820
Σκήπτρω τυπες εκ τήσδε χειρός, ύπτιος
Μέσης απήνης ευθύς εκκυλίνδεται.
Κτείνω δε τους ξύμπαντας" α δε τα ξένα
Τούτω προσήκει Λαίω τί συγΓενές,
Τις τάδε γ ανδρός εςιν άθλιώτερος και 825
Τίς εχθροδαίμων μάλλον αν γένοιτ' ανήρ και

819. Διπλοις κεντροισι, with a double-thonged whip, as drawn in figure 132, from the prototype in the moon.

821. Edipus's figure is drawn with a sword, (with which he is in action in line 1264 post;) but it appears from this passage that the instrument with which he puts Laïus to death is a staff or sceptre, which must now be conceived to be in his hand, instead of a sword.

899. Εκκυλινδεται, and the two following lines, VOL. Iy.

Q

« PreviousContinue »