Page images
PDF
EPUB

despero te sueta paterna benignitate non elle reiecturum : Quinimo (vt moris est tui) cx minimo , maximum omen tua fauente aurca ei ( quod obsecro ) largiturum . Me, ac laborem hunc tua ex Calis dextera bencdicat. Salue.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Mass C D C Asp D
TYPOGRAPHVS
BENEVOLO LECTORI.

S. P. D.

N tibi ( Amice Leftor) se feexhibet peruo. luendus nofter hic C ALE PINVS PARVVS siue Dictionarium CaSaris Calderini Mirani , quem fi aliorum labor in præteritis impressionibus

ampliauit, ftudium, ac diligentia excellentissimi viri modò ad illum ftatumperduxit

, vt nihil amplius à Latina linguæ ftudiofis defiderari queat : Etenim innumere voces , qua prætermissæ fuerant , funt adiuncta, es quam plurima elocutiones connex«,quas, quò facilius confpiciantur , hac nota Typographus

Baretius prasignauit : Vnde non immeritò , fed fummo iure Perfectissimum illum prænominauimus. Cor.

rectif

3

rectissimum etiam ipsum hahes,expurgatumque infinitis propemodum erratis, qua in curiam aliarum impref fionum irreplere. Labori noftro grato indulgeas animo quippe qui ob folam tui vtilitatem , ac facilius com. modum, hoc opus imperfetiorem redigi formam curam nimus , sperantes acceptum in genio iuo proficuumque futurum.

Accipe ergo lato, ac ridenti animo , quos tibi offerria. mus , noftra industria ac dile&tionis fructus , largiores percepturus , (si cæleftis benignitas aftiterit in dies , vt experique iuuat. Vale.

[ocr errors]

PER

[ocr errors]

CA LEPIN VS
C
P A R V VS
AR

,

Siue Correctissimum Dictionarium CÆSARIS CALDERINI MIRANI

Hac editione maximoperè ampliatum.

[ocr errors]
[ocr errors]

A
Littera est Hæbreæ, Græcæ,1 Dan. Conuinti un poco ancor,federe a butæ fuppofitæ epiftylijs columna.
Latinæ, & Italicæ linguæ men/a. A ctiam pro in cum verbis fi-

rum, Vitru.
Princeps , quam Cicero in gnificantibus motum ad locum, vc abaculus,li, inasc.gen.Plin. Picciolo banco,
Orat. pro Mil. Salutarem Petr•Ei vinta a terra caggia la bugia, & abaculi,Segni da far conto, derri forlini,

litteram vocat: nam apud pro per: vt Pet. fora de venti ftan-òragionali. Romanos erat nota quædã abfoluen. conocchier,i.per forza.A bene,c.per beo abagio, onis,inal.ge. idem quod prouerdi, ve littera C, condemnandi, A,& ne. A malisia, i. per malitia. Ec prò fe- bium aut adagium, feu adagio.prouer. ab propositiones ablatiuo cafui fer- cundùm, vt Per. A pofta d'altri con- bio, Varro,vide adagium. uientes significat , Di , ouero da, vt A uien che io vada,zisecondo la volontà d' abalienatus,a,um.Difiun&us, Cic. Alietemplo, aut ab Ecclesia redeo ,'iori- altrui. A pro ad quid,& quorfum : Pe. nato, separato allontanato , partito dall'rorno dalla Chiesa. A fronce, & à tergo tr. A che piangi, ori deftempro? i. pero amicitia, Abalienatus fcelere, Cic. Chi Cicero. Auenti, da dietro. Vtimure. che à che finaper qual cansai Boccac.za ha lasciato il vito. ciam pro præpofitione contrà, vt Vir. perto di voi,..a paragone .

abalieno,as, qui, acum. Alieno, disuurigo, à frigore difendic,egli lo difende conera Aaron Moyfis frater , & interpretator reijcio. Cice.de lege agraria. Alvenare, il freddo. A pro vsque. A tenero, & Mons, fiue Montanus .

Gacciare , feparare da le, di partire, disceneris. Virg. & ab infantia, ab ado- ab prępofitio latina , idem quod à, & ab

giungere. Item vendo.Cicero. vendere, lescentia, ab adolescentulo ab initio eo in hoc tantùm differens , quod a itein separo , Pla. Separare, nifi mors ætatis,à paruis, à paruulo, & à paruu- ponitur antè di&iones incipientes à

meum animum abs te abalienauerit, lis,à puero, & à pueris, à puero par- consonante aliqua , ab verò antè di- ideit feparauerit. uulo, a prima etate, à pueritia , àrea &iones incipicites à vocali,autdipho abalienor, naris, vel nare, natus, sum, neris vnguiculis, ab incunabulis, Cic. congo, vt, à prandio,& ciusmodi, vide

alienor,disiungor abijcior . Cic. effers fin da fanciullo, fin da giouane, fino da a,& abs,suis locis.

alienalo, separato, disgiunto. primi giorni,ò tempi dell'età noftra , fin ab tametsi latiua vox est, Ital.ci tamen abalienatio,f.g. Verbale, Cic.in Topicis, (come fi dice)da punto. A calce ad ca. Poetæ v tuntur.Petr. Hor ab esperto vo alienatione, feparatione. put, Cic. de Sen. Dal fine al principic. Are frodi intendo,& apud Danc.Che di- abanbulantes, ideft abfcedences , Fe. Ab ouo, vfque ad mala Horat. lib.i. soefe da Fiesole ab ansico.

ftus. ferm.Satyr.52. Dal principio del conui. abadi , magistratus qui coa&i depot abambulo,las, ambulando retrocede to fin'al fine. A primo Cic. Att. lib.16. nebant imperium . Felt. vide aba- re,caminar à dietro fchena. Hinc abamDal principio. A me falutem dic.Cicer. Etus.

bulator,ris.Chi camina i dietro sehena, Att.lib. o Salutato a nome mio,ò da par-abador, ris, idem quod abigens,m.gen. ambulacio, is, f.ge. recessus, abfcente mia . Ec pro poft, vt A prandio, A Verbale ab abiego. Apul. Ladro, ouer dendi a&us, Fest. cæna. Dopó definare, dopó cere, & pro rub balore da frigge:

abamica,cæ,ex lib.2. institutionum , So. versu, A Sois.Cic. Perso il Sole. Ab alio abacus,cus, m. gen. Violenta expulsio, pra zia, forella del nostro bifauolo,ò padre quo efTe, Cicero. Tener la protestione Plin. Lo scacciamento, caffatione, priua. grande, d'alcuno, efle ab epistolis, Ciceron.

abanniti,banditi per un anno . idem efle à proculis. Eser coppiere, à aba&us,&a,&um, partic. ab abigor, pul. abannicio, bando di un anno. libellis, Maestro delle fuppliche , à ra. sus,expulsus, eie&us . De pecore ad abanco, Hieron. cingulum Sacerdotale tion:bus , che attende alli conii. Voi prædam a&us, feù furto, aut per vim concextum ex cocco, purpura, & hia. notandum eft lirc omnia elle quali addu&us, Cice. Scacciato,caso di ufficio.

cinto,cintura de Sacerdoti atichi . nomina indeclinabilia , Italicè fer- Menalo via a forza, vndè magiftratus | abaphus, a, um, cola, che non e tinis, uit, & datiuo , & accusatiuo , & abla- abadi.

Græc. tiuo: datiuo hoc modo vtitur. Pet. abacus, ci,m.ge. Mensa ftru&oria, Valo- + abarceo, es. Spingor via, tener molto di Dio dilella obedient e ancella,& apud rum receptaculum,Cicero. Defco,ban.

lontano. Remoueo,propello, detrudo, Dant. Nou forre fala à Cesare nouerca . co, ó redia,credenza,tauoletta da forius- Feft. Accuatino. Petr. che mal mio grado, re, carrella Item menfa Mathematico- & abatos,latinè inaceffius,ab à priuarida, Amorle mi transporta. & apud Dane. rum, & Arithmeticorum dicta inenfa

inaceffo, luogo difficile da salire. Fara venirli a parlamento . Ablatiuo. pytagorica, Tauola di abaro , ltem tao abauus,ui,m.ge.aui noftri auus, Cicero,

A dc

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rione .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

conto.

de cla.ora.padre del nostro Bisauolo . menar via a fore , ò per amore, ab.l riuatum ad Agrego, quòd fignificat. Abau a, viæ, f. g. La Madre del nostro bi ducere animum à cogitationibus. Cic. accumulare insieme. Sauolo , ò Pedre grande,

leuar l'animo da pensieri . abducere ali. abhinc,aduerb.cemp.Ex hoc die, vel téAbauunculus li, ill. g. Fratello della no- quem à nequitia, allontanar alcune del pore.Cic. Gia é', ouero fano, dopo questo fra bisauola, ó madre grande.

mal fare, abducere se à fide Cicer. Non giorno, e tempo, abhinc duos, & viginti Alax,cis, m g. Scodella, ó casa da ripo- arrender una promifione faria,non oser- annos mortuus eft , Cic. gia sono vontja nerui dentro Vitli di vetro, argento, oro, o war la fede.

due anni ch'egli è morto. coje jimili.

7 Abdubito, as, Dubirar assai . abhortationis, verbale ab Ab hortor, effor Abba, dia.o fyriaca , idem significat abductus,ta, cum, part. Val. Max. Toltori- tatione perswafius , exhortatio. Hinc quod Pa:er.l'adre, Apoftolus fic expo- tralia per amore, ò per forze.

etiam abhortator,ris,qui abhortatio. fuitin quoclamamnus abba Pater . abducor, eris , citur , pafiimuni verbi nis offició fungitur. abbas, tis, m.g. tbbarte.

abduco, cis, auocor , arceor, de- abhorreo, res, rui, rere, idem quod ababbat a, cix, f g. Badia.

ducor.

horrens fum , afpernor , fugio, alieabbatifla , f.3. Hieron. de modo viuendi abecedaria cabella. Viu. Tauola da impa. nus cum difcrepo , C c.abortire, fprez: Abbadessa. rare la Santa Croce .

{are , hauer à schino, aliquando cong abbreuio,as,are, Ver.1 3.m.cdiocritatē abedo, is vel abes, idein quod exedo. ex ftruitur cum accufatiuo , ve hanc rem

abbreuiare iuffifti. Accorciare, tor via. ab,& edo, mangiare , e consumare qual. abhorreo, ideft, execror , aliquando 1 abdesa,ræ, f.g. p. p. Vrbis nomen in che cosa, Tacitus 1:6.16.)

cum ablatiuo, vt ab hac re abhorreo Traciæ finibus ficæ , circa quam ena- abellinax, f.g vnde nuces abellinæ di. idcft alienus fum. fcuntur herbusculæ quibus depasti E &r ab auellino oppido , idem , quod abhorrefco, is Lact. de ira, & demones qui perciri rabie ferociunt. auellanæ , nocciole,

abhorrefcunt.impaurire. abdico,cas.calii,catum,care, idem quod, abella , Bella sopra Napoli, ne i nomi pro- f abhortator, ris , idem quod exhor. aliquo bono priuo,vel fpolio, Cicero. prö.

tor. persuadere, adoperar perfuafiua con Privare di beredità, Disheredare il figli- abdemo, is, emi , idem quod adimo , to- alcuno wale, cacciarlo di casa.

pliere.Plaur. & Feli]

abiectio , &ionis, f.g. Re.e&io , & eie+ abdicare alicui magistratuin. Cic. ri Abeo, is,111,tum. Difcedo, Recedo. De eo cin, C cer. in Pifonem , Abiettione ,

mouerlo d'officio.Abdicare se magiftra- euanesco, & morior. Cicero 4. Acad. baffezze, ab exio animi, Cic. Perdimen

tu, Cic.rinunciarlo da sua pofta.) Parlire andar via fuanire, morire. Abire to d'animo. al duco,cis, Repudio, Reijcio, Cic.l.1. de è medio. Ter. Marire, ab re à iure. Cic. abiedtus, ta, tain, Demiffus,h'imilis, af.

Diu. Lasciar da parte, eft ctiam ver. Partirsi dalla ragione. Abire in malem A &tus, contemprus, fub m (Tus, iacens. buo augurale cuius contrariuin erat crucem, Teren.& abire in malam crile Cicero.pro Ciu. Sprezzatore, abierto, addicere )

cem, fiuè cruciatum. Cic. andare(come bumile, baffo , colmi del quale non si fa abdicatio,onis, fg. Plin.verbale. Renon fi dice)in mali hora , si le forche . ab ire ciamento del magistrato.

ab aliquo , partire d'alcuno. abierunt abics, pen.cor.abietis,fg.Pl. Abete,albe. abditus, ta , tum , Particip. ab abdor, boni mores. Cicer.Gli buoni costumi li 90, cuius pars inferior est enodis, &

Cicer.4. Nascosto, afo, celaro, fecre- sono su aniri.Ca:o fic abijce vita, Cic dicicur Sapinus, pirs verò fuperior to, occulto. Carone cofi é morto.

eft nodora,& ramofa,& dicitur fusterabditè, aduerb. Occultè, clam. in occul aberceo, ces, cui, cere, prohibeo, arceo, na, Plin. & abiegnis ad eftiuus ex 10, Cicero. Virg. Nascostamente, fo- Plaut. Vietare, prohibire .

abiere,i. cosa di abete arbore, greiamente , occultamente di nasco. aberro , ras , raui, ra:ura , rare , à recta abic&urius,i, in g.qui in abiete laborat, fo.

via difcedo, recedo, Cicer. s Tufcu. legnaiolo . abdiciuus ua, uum , id quod abscondi Fallare il camino, o Arada, vagare, ab abiga,x, f g: vua moscata . Sic dicta ab a

potest, a partic pio abditus, a,cum. errare proposito , Cicero. Fallare del bigendo fętu , quia producit abortuin abdo, dis, didi, ditum, dere, idein quod Seo ordine , o proponimento , aberrare alites dicitur chamepytis.

Occulto, retrudo, abfcondo, abftrudo, verbo. Cicero, Fallarme parlament, abigo, is, egi, a&tum,bigere. Pello, exCicer. pro Archia Poeta , Nascondere, Oratio tua aberrata a propofito. C.c.' pello,eijcio, C cer. b.i. Tusc. Condur ascondere , occultare, celare, abdere se Tu vai vagando col cuo parlare , aberrat via,scacciare , ó cacciare. Abigere , fiein aliquem locum.Cic.2 Tusc.Nascon animal, fententia , C.cir.7. Ph l non tum. Plin. Far fperder una grauida . dersi in qualcbe luoco,abdere ferus, Ci- Har in un propofito fermo, oratio tua cransfirtur autem ad res incorporeas cer.Rusirarsi in villa per fi arne folitario, aberrat i rei veritate, Sei discosto dal- vt ab gere ab animo fast.d um, dolo. abdo prætereà significat di'cedere la verità.

rein , molestiam , laflitudinem , ideft partirsi, à con peau , Heri ald.de 17 abcruncasto, is, fconuogliere, confonder, expellere. runt, id cft difcefferunt, vel clam se metter forto sopra alcuna cosa , frequen- ab geus gei,m.gen.& Abi&or. Vlp. Loproripuerunt , item abdere relitteris, tatiuem à verbo aberucco.

dro, o rubatore di beftiame. Cic. pro Archia, attendere alle lerrere. aberunco,cas,care Vello, & per transla- abgearus huius ab geutus , mafc. gen. Similiter prò eodem abdere fe in Ito tionein , averto, depello, & euerto , Marcel. 47. Digest Abigeatus , lateras, ità se studendo penitus ab ho. Cicero. Suellere, cacciare , vide aue- drone o di animali, l'atto del rubar beminum confpe&u , atquè frequentia

ftiami. Termollerunt. )

abe runco,', m.g. Dels propulandorun abijcio.c:s, ieci, je&um, ero, idem quod aboer, etis. Pasiuum verbi, abdo. malorum, qu: credebatur etië Iupiter, Depono, re jcio, relinquo , C ceroni. atdowen, min:s, pinguedo, in qua re

vide alleruncus.

Offic, Gittare , geriare da lontano, geta res jacent,

& quæ fpinæ adhæret, aberratio,tons, f.g. & 210camentuin tare per di perto , ò disprezzo. abijcere 'Ciccr. Il grallo attaccain alla spina, nel- Cicero, Caspio, Cario, Errore, follo,spel haftam.Cicer, lafciar la battaglia , ò la quale giacciono le reni ; la pancia, la so vagare .

confessarsi per vinto, o superato . Abiecit greja, euer forgia degli animali, Item abfore, p cor. furarum infiniti ni pro fir- fe in herbam , Cicer. Siha Pero nell ponitur pro virio gulæ, vodè abdo. turum efle, Virg. Douer for offence,do- herba. mini indu'gere , operam dare , inser. ker allontanarsi.

abijcere fe , auuilirfi, ab jcere le al eure, ejfer goloo.Cic.

+ abgreg,25, au',atum . Separare rimuo- ruis ad pedes, Cic.inginocchiarsi ateria abducis, xi, Etum,ccre, Remo!!eo, au fero, uere, allontanare, diferegare, disgiun- buicur rebus incorporeis, ve abijce.

abftraho, averio, traduco, Cicero 2.de gere, compofitum à præpolit. abquæ re curam , me noriam, focordiain, Finibus , & Ter. Togliere, condurre , priuationem fignificat, & grego de. amorein , idest remouere , abijcere

[ocr errors]

a

[ocr errors]
[ocr errors]

runco.

« PreviousContinue »