Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1921 18115 T 60

LEBU

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

Slav 7320.1

„Ked bolo slobodno dedom dedou naších hovoriť a jednač na svete v časoch minulích, spuosobom tím vekom primeraním, musí bit aj nám dovolenuo spuosobom naším vlastním do časou naších zasahuvař.“

sa mu .

„Každí filister o národu slovenskom zle misleu, ohovárau ho, posmjevau

Ked zpjevau (Slovák) bou (ludom) lahkomiselní, ked plakau bou im babskí, ked bojůvau bou im divokí, ked v svojích dedinách žiu bou ím podlí, otrocki, ked mestá zakladau bou ím bojazliví, ked ces morá sa plaviu bou ím ziskovní, ked ustupuvau smjali sa jeho dobrote, ked na víboje išjeu preklínali jeho moc, ked sa sám v sebe zosilovau sprisahali sa proti nemu,

s nimi spolčuvau ošudárili ho a viškerili mu zubi. A všetkje tjeto veki prežiu Slovák" bez náruživosti osob njeho života ! “

ked sa

„Slov. Pohladi.“

* Roller ol

[merged small][ocr errors][subsumed][merged small][graphic][ocr errors][merged small][merged small]

Pamätát

amätáte, Bratja! na tje peknje dni mládeňeckjeho života nášho, ktorje sme nad slovanskim Dunajom v „ Národnej Svatini,“ spojení najsrdočnejšími svazki pobratimstva a prjaielstva slovenskjeho, trávili?- 0 tom nepochibujem. Často Vi mislou i srdcom zaletujete do tich posvätnich krajou prvjeho zápalu; na mjesta drahje, käde Ste chodjevali, na kopce peknje, na ktorích Sie o národu dumávali, do tichích hájou, po ktorích sa spevi naše slovenskje rozljehali. Svatje zostanú takjeto mjesta mládeneckich zábav, rozkoši, bolesti a višších misli letou pre Muža, k bojom pripravenjeho a všetkím návalom sveta vzdorujúceho.

Od Dunaja nás vlni búrne zańjesli pod vekovečnje, velebnje Tatri naše! I tu sme v djele započatom pokračuvali: upevňujúc sa v láske k národu, a chistajúc sa ku nastávajúcim búrkam života pozemskjeho.

Od toho času sa vo svete mnohje prjevrati porobili. Nenazdali sme sa, že v zápalistich dobách nás nadletujúce túžbi, spevi, ideale, - trebas sme presvedčeni boli, že sú svatje, pravdivje, a preto semeno budúcnosti v sebe ňesúce,tak skoro do života a skutočnosti sa predjerat, a všetkje společnosti a okresi ludskje zaujímat budú. — Čas nás skoro nepripravenich zastihnuv; ale dakuvat Bohu, že aspoň višších

« PreviousContinue »