Page images
PDF
EPUB

CA T A L OG U S.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]

B1300.2.61 (a)

•~RD

NSITY
LILARY
AUG 17 1966

M.

[ocr errors]

M. Cf. Thijm, J. A. Alberdingk.
M., H. Critische beschouwingen van het rapport der Commissie over

het pantseren onzer oorlogschepen. Amst., 1862. AA. oct. 85 M ***, Pater. Cf. Jezuïtisme. Maagddom (Kentekens en waarde van den zuiveren). Uit volks

begrippen, natuurkennis en zedekunde. Naar het Hoogd. Gron. etc., 1793.

N. oct. 821 Maandelijksche Berichten. Cf. Berichten. Maandelijksche Kronijk. Geschiedenis van den dag. Met portr.

I–VIII. Jaarg. Z. Bommel, 1853–60. XVI Voll. (8°) It.

IX—XII. Jaarg. Ib., 1861–64. IV Voll. (fo.) S. oct. 2289, fo. 1437 Maanen, C. F. F. J. van. Iets over bedekte giften in verband met

inbreng en legitime portie. Diss. inaug. Amst., 1867. A. qu. 192 Maanen, C. F. Th. van. Quaestt. jur. inaug. 1851. A. qu. 198 Maanen, J. T. A. van. De conaminibus principum stirpis Burgun

dicae ad conjungendas diversas Germaniae inferioris regiones. Diss. inaug. Traj. a. R., 1832.

A. qu. 192 Maanen, 'L. J. van. Diss. ad tit. digest. de testibus. Diss. inaug. Hag. Com., 1830.

A. qu. 200 Maarschalk, H. Theses jur. inaug. 1854.

A. qu. 200 Maas (Voorstel tot het houden eener enquête over den toestand

van de) en van de Zuid-Willemsvaart. (Extr. stukken verhand. 2e Kamer. 1858-59 en 1859-60) Nota N° 2–5.

I. fo. 78 Maas en Waal (Brieven uit), bevattende een beknopt verhaal van den Watervloed aldaar. Tiel, 1861.

B. oct. 968 Maas, A. De ratione therapeutica Boerhavii, cum recentiorum comparata. Diss. inaug. Lugd. B., 1834.

A. qu. 200 Maas, J. Geldersche catechismus der verloskunde, ten dienste der

vroedvrouwen op de Dorpen etc. Nijm., 1782. N. oct. 708 Maas Geesteranus. Cf. Geesteranus. Maasdijk, A. C. J. van. De oorzaken van den ondergang der Her

vorming in België. Diss. inaug. Utr., 1865. A. qu. 192, H. oct. 1080 Maasdorp, G. H. De dysenteria. Diss. inaug. Lugd. B., 1839.

A. qu. 200 Maass, J. G. E. Cf. Wyttenbach, Dan.

« PreviousContinue »