Page images
PDF
EPUB

INDEX OF GREEK WORDS.

αβρότιμος 67ο. αβρύνω 888. II72. αγάλακτος 6ος. άγαλμα 199. 716. έγγαρος 271. αγέλαστος 763. άγη 130. αγή 707άγκαθεν 3. αγλάϊσμα 1279. αγοραίοι θεοί 90. αγρέω 125. αγρονόμος 14ο. αγυιάτης 1044. αγύρτρια 1240. άγχιστος 245. αγώνιοι θεοί 494. ίδαιτος Ι47. άδολος 95. αέρδην 224. αεξίφυλλος 676. άθικτος 36Ι. 'Αθώον αιπος 274. Αιγίπλαγκτος 292. άϊδρις Ιο7ο. Αίδου μήτηρ 1 202.

πύλαι 125 8. Αϊδην πόντιον 648. αϊλινον 120. αίμα, αίματα 1305. 1481. ανέω 98. 1453. αινόλεκτρος 6οο.

ακασκαλος 716. ακμή 13 20. ακόρεστος 729. 969. 1298. άκρος 6ο9. 774. ιλαίνω 82. αλαπάζω 129. άλαι βροτών 187. αλάστωρ Ι479. αληθόμαντις 1208. 'Αλέξανδρος βι. 35 2. αλκή 1ο7. 45ο. Ιο69. αλοιδορος 400. αλουργίς 915. αμαξήρης Ιο17: αμάρτια 5Ι8. αμαυρός 449. 527. αμήνιτος 63ο. 999. άμισθος 947. αμπλάκητος 334. αμφιθαλής 11ο9. αμφιλαφής 985. αμφίλεκτος 85ο. 1556. αμφινεικής 667. αμφίσβαινα I200. ův with conjunct. 1314.

optat. 899.

particip. 41ο. ΙΟΙΙ. doubled 329. ανάγομαι βο7. αναλόω 55 Ι. ανάρσιος 492. άναυδον μένος 227. ανδρακάς 1566. άνδρηλατέω 1388. 1557.

αίσιος 104.

αιχμή 465.

ΕΕΚ Π..

άρβύλη 913. αργίας 14. "Αρη πνέω 365. "Αρης 78. άριστον 320. άρκύστατος 1342. αρτάνη 844. 1ο55. αρχαιόπλουτος Ιοο6. αρχηγενής 1599. αρχηγός 248. αρωγή 47. 73. 216. άσινής 13ο8. άσκοπος 445. ασπιδοστρόφος 794. ασπίστωρ 392. άσπονδος αρά 1202. αστυγείτων 298. αστυνόμοι θεοί 88. ασφάδαστος 126ο. άσωτος 1568. άτη 375. Io89. 158. 12 35. ατημέλητος 86ο. ατενής 71. άτιμος 4οο. 1246. ατίετος 1399.

[ocr errors]

άνδρόβουλος II. άνδροθνής 783. ανδρών 233. ανθαλίσκομαι 329. ανολολύζω 568. ανοτοτύζω 1037: αντεράω 525. αντήλιος 500. αντήνωρ 428. αντιάζω 1527. αντίδικος 4Ι. αντίμολπος 17. αντιρρέπω 555. αντίφερνον 394. ανύτω ΙΙ25. αξυνήμων 102 3. αξύστατος I438. άοζος 22Ι. απαλλάσσω 1256. απανθίζω I43ο. 1633. άπαππος 300. απαρκέω 368. απειθέω IO12. άπειρος 1349. απένθητος 864. άπευκτος 619. 'Απία 245. άπλοια Ι46. Ι8ι. από in composition 1378. . – γλώσσης 782.

στρατείας... 5 84.

φθογγης 16o1. απ' όμμάτων 956. αποκλάζω 15 Ι. αποκωκύω 1515. απόλλων, 1. 2. απολλύων 1044. απόμουσος 77ο. απόξενος Ι249. αποπεύω 948. 1159. αποστέργω 48ο. αποστρέφω 819. απόχρη 1545: άπτερος φάτις 265.. άπυρος 70. αρά 1202. 1219. αραίος 226. 1365. 'Αραχναίον αιπος 298. αράχνη Ι463.

[ocr errors][ocr errors]

άτιτος 72.

[ocr errors][ocr errors]

ατμός 1278. ατόλμητος 364. αυγαί 243. ΙΙ49. αυθέντης 1543. αυτοδίδακτος 959. αυτόμαρτυς 957. αυτός (self) Ιο6. 1290. αυτότοκος 135. αυτόχθονος 517. αυτού (there) 135 2. αυτοφόνος 1055αυχέω 487. Ι468. αφάνεια 373. άφθόνητος 9ος. άφθονος 454. αφίεμαι 40Ι. αφράσμων 279. 1368. 'Αφροδίτη 407. 'Αχέρων (πόρθμευμαχέων) 15 28 άχηνία 4ο6. άχος 1218. 155ο.

[ocr errors][ocr errors]

Δ.

δα 1035:
δαΐζω 199.

Β.
βάκτρον 194.
βάξις ΙΩ.
βαρείαις (ζεύγλαις) 161.
βαρύμηνης 1453.
βαστάζω 35.
βαζω 434.
βαφαί 228. 553. 929.
βέλος όμματος 23ο. 717.
βίαιος 175.
βιάομαι 374.
βιάζομαι Ι48ο.
βλάπτομαι 19.
βοή 1316.
βουκολέω 65ο.
βούς επί γλώσση 36.
βραβεύς 220.
βρίζω 264.
βριθές 192.
βρύω 163.

Γ.

δαίμων 740. 1439. 1638.
δάκος 793.
δακτυλόδεικτος 1299.
δάω 122.
δε explanatory, 242. 402. 826.

1058. 1159.
δείγμα 945.
δεισήνωρ 148.
δεμνιoτήρης 53. 1420.
δεξιούμαι 821.
δηγμα 76ο. 130.
δημιοπληθής 128.
δημόθρους 85 2. 957. 1382.
δημόκραντος 442.
δημορριφής 1587.
δηξίθυμος 718.
δι' αιώνος 535.
διαι 433. 1424. 1456.
διακναίω 65.
διαμαθύνω 793.
διαπονουμένoς 19.
δίαυλος 333.
διηνεκώς 3ο8.
δίθρονος 43.
δίκαι 782.
δικαιωθείς 382.
δίκην (like) 3. 222. 286. 7οι.
δίλoγχος 624.
διόσδοτος 1358.
διπλή μάστιξ 623.
δίσκηπτρος 43.
διφυής 1439.
δίχα 3 13-
διχορρόπως 338. 1239.
δοκώ 16. 1620.
δοκείν είναι 757.
δολώσαντος θεου 262.
δoμoσφαλής 15o5.
δορίγαμβρος 667.
δορυ 1589.
δυρύξενος 849.
δορύπαλτος χείρ 16.
δραμα και πάθος 5 14.
δριμύς 147 2.
διοίτη 15 Ι.

γάγγαμον 35ο.
γαλήνη 715.
γάμβρος 686.
γάνος 56ο. 1359.
γάρ in 3rd place 706.

5th place 11 12.
- following yùp 541.
γεμίζω 428.
γέμος ΙΙ88.
γενεθλον 883.
γεραρός 699.
γέρων λόγος 725.
Γηρυών 839.
γίγας Ζέφυρος 672.
γνωμα 13 19.
γνώμων 1095
γόοι 104 2.
Γοργώπις λίμνη 29 Ι.
γραία ερείκη 284.
γράφεσθαι 770.
γραφή 23ι. 1290.
γυιοβαρής 63.
γυμνάζω 5 21.
γυναικός αιχμή 465.
γυναικοκήρυκτος 46ο.
γυναικόποινος 216.

\?

[ocr errors][ocr errors]

δρόσος 139. 542. 1357. δύη 1593. δυνάστης 6. δύντος βίου 1ο88. δυσαυλία 536. δυσβουλία 158ο. δύσδαμαρ 1286. δύσεδρος 721. δύσκαπνος 744. δυσκύμαντος 634. δύσμαχος 153 Ι. δυσμηχανώ 1327. δυσοίζω 1283. δύσορμος 186. 646. δυσφιλής 199. 161 2. δωματίτις 937.

Ε. έγρηγορώς 335. έγχώριοι θεοί 779.

εδανός 1375. εθος 705:

.

έμπαιος 18ο. έμπεδον 542. 823. έναΐσιμος 745. 885. ένδικος 963. ένδροσος 12. ένθηρος 543. ενίπτω 571. εν μέρει 321. 159. εντέμνων άκος 17. ένυδρος 1093. έν πολλά χρόνω 532. εν ψήφω λέγειν 55 Ι. εξαγίζω 622. εξαίρετος 923εξαφρίζομαι 1030. εξηκασμένος 121Ι. εξ ελευθ. δέρης 317. έξοκέλλω 647. εξορίνω 1602. έπαείδω 985. έπαλξις 37ο. επανατέλλω 27. επάργεμος 1ο78. επαρκέω Ι137. επενδίδωμι 1353. επ' έξειργασμένους 1346. επέτειος 981. επεύχομαι 1259. Ι29ο. 1361. επήβολος 523. επήκοος 1389. επίζηλος 9ο8. επιλέγομαι Ι469. επίμομφος 534. επινέμομαι 467. επινίκιον 167. επιξενούμαι 1287. επίξηνον 1244. επιρρέπω 240. 685. επισκοπέω 13. επισταθμάομαι 159. επίστροφος 386. επιστρωφάομαι 94Ι. επίφθονος 133. επιτύμβιος 15 Ι8. επίχαρτος 699. επoίκτιστος 188. έποικτος 1585. εποπτεύω 1237.

εία 1621. είδωλον σκιάς 8ο8. ειπείν 356. είπερ τις 903. είργασται passive 343. είτε omitted 137ο. είτ' ουν 472. 812. εκβάζω 479. έκγονος 363. εκδοχή 288. εκ δρόμου 1212. εκ θυμού 48. έκπαγλος 831. εκπάτιος 5ο. εκπράσσω 1242. εκτελής 105. εκτείνω (ρησιν) 885. 196. έκτολυπεύω 996. έκφάτως 684. έκφυσιάω 1356. εκχέω 311. 993. ελέγχω 1318. ελένας. έλανδρος 669. έλκος 621. "Ελλην adj. fem, 1221. ελπίς with inf. 255. 1405. έμβασις 9Ι4.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

z.
ζάλη 637.
ζεύγος 44.
ζευκτήριον 5Ιο.
Ζεύς, όστις εστί 155.

ξένιος 35 Ι.
ξυνέστιος 682.

τέλειος 942.
ζύγον 3004. 1034. 1589.
ζωπυρέω 997.
ζωσι 698.

Η.
ή for ήν 16ο8.
ηβάω 565.
ηλίθιος 355.
ήλυσις 24Ι.
ημερήσιος 22.
ημερόφαντος 82.
"Ήφαιστος 27ο.

θ.

[ocr errors]

θακος 500.

επορθιάζω 29. Ιο85.
επωδός 1387.
Εράσμιος 586.
έρείδω 64. 97ο.
ερείκη 284.
έρείκω 636.
έρεμνός 1357.
έρετμόν 52.
ερίδματος έρις 1432.
ερικύμων ΙΙ8.
'Ερινύς 59. 1ο84.
έρκος 1582.
έρμα 973.
Έρμαιον όρος 27 2.
ερμηνεύς 597.
έρνος 1496.
έρρω 407.
έστι όπη έστι 67.
ές το παν 416. 663.
ίσω φρενών 1015:
έτερος I47.
ευάγγελος 253. 627.
εύεστώ 628. 898.
εύθετος 429.
ευθνήσιμος Ι 26ο.
ευθύδικος 734.
ευθυπoρέω 971.
ευλάβεια 938.
είμαρής 1293.
εύμετρος 976.
εύμορφος 404. 439.
ευπάλαμος 15ο3.
ευπειθής 263.
ευπαθής 95ο.
ευπραξις 244.
Εύριπος 281.
εύρις 1057.
ευ σέβειν 327.
εύτε 12. Ι8Ι. 4 ΙΟ. 954.
ευτρεπίζω 162 2.
είφημέω 28. 577.
εύφημος Ι2Ι4.
ευφιλής 34.
ευφιλόπαις 698.
ευφρονή 254. 326.
εφέστιος 4Ι4. Ι277-
εφήμιος ΙΙ83.
εφιζόμαι 645.

θάμνος 1283.
θαυμάζω σου 1166. 1366.
θεοτίμητος 1304.
θεοφόρητος 1105.
θερμόνoυς 1139.
θέρος 1626.
θέσμιος 1534.
θεσμος 293.
θεσπίζω IJ77. 1Ι8ο.
θεσπιωδός 1099.
θεσφατάλογος 141 2.
θηγάνη 15ο8.
θηγάνω 15ο7.
θιγγάνω 419.
θραύμα 132.
θρέομαι Ι13Ι.
θρηνητής Ιο38.
θρήκιαι πνοαι Ι85. 635.
θριγκόω 12 5ο.
θρίζω 5 17:
θρύπτω 1566.
θυεστου δαίς 1209.
θυηφάγος 578.
θύμα Ιο83.
θυμαλγής 995.

« PreviousContinue »