Page images
PDF
EPUB

BOEKBESCHOUWING,

VOOR

18 43.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

LETTEROEFENINGEN,

OF

TIJDSCHRIFT

VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,

DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG
TEVENS EN VRIJ MOEDIG VERHAN-

DELD WORDEN.

BENEVENS

M E N G E LW ERK,

tot Fraaije Letteren, Kunsten en Wetenschappen,

betrekkelijk.

EERS TE STU K.

VOOR

1843.

BOEKBESCHOUWING.

Te AMSTERDAM, bij
G. S. LEENEMAN VAN DER KROE

en

J. W. IJNTEMA.

[ocr errors]

Putin wit.

2x

BOEKBESCHOUWING.

Het Gebed der Godvruchtigen, ons ten voorbeelde be

waard in de Boeken des Ouden Verbonds ; door C. E. VAN KOETSVELD, Predikant te Schoonhoven. (Naar aanleiding van J. FINCAER, the Achievements of Prayer. London 1838. Derde Druk.) IIde Deel. Te Amsterdam, bij J. F. Schleijer. In gr. 8vo. 318 bl.

f 2 - 90. Bij het verslag, in der tijd (*) van het eerste Deel dezes werks gegeven, deden wij deszelfs doel en aanleg in eenige bijzonderheden kennen. Uit de lezing van dit tweede Deel is ons nog nader gebleken, dat, ofschoon de inhoud eigenlijk niet aan den titel beantwoordt, de Heer VAN KOETSVELD door het vervaardigen van dit geschrift een zeer verdienstelijk werk heeft gedaan, waarbij hij ongetwijfeld evenzeer voor zich zelven heeft geleerd, als

gezorgd voor de heldere beschouwing en verrijking van denkbeelden bij zijne lezers. Wij willen thans van dit laatste gedeelle dezes werks eenig verslag geven.

Het eerste Deel was besloten met eene bloemlezing van gebeden uit de zangen van Israël. Het onderhavige wordt alzoo aangevangen met SALOMO, in wiens leven voor het hier behandelde onderwerp de twee belangrijkste punten zijn: de aanvaarding zijner regering, eigenlijk de daarbij uitgestorte beden van BENAJA, in Psalm LXXII, en vooral van SALOMO zelven om wijsheid. Het andere punt is het overschoone gebed, door den Koning uitgesproken bij de plegtige inwijding des Tempels. Niet te hoog wordt de waarde van dit » schoone gedenkstuk der oudheid” aangeslagen. Verder de aandacht zijner lezers vestigende op SALOMO's schriften, toont van KOETSVELD aan, dat » in het boek der Spreuken, anders zoo rijk in denkbeelden,”

(*) Vaderl. Letteroef. 1839, bladz. 599. BOEKBESCH. 1843. no. 1.

A

« PreviousContinue »