Page images
PDF
EPUB

, Indeholdende

Udvalg Ae De Vigtigste ældre Og Ntere Love Og Anord-
Jokger, Resolutioner, Instructioner Og Reglementer,
Alteingsdomme Og Vedtægter, Collkgial-Breve, Fun-
Datser Og Gaveereve, Samt Andre Aktstykker,

Til Oplysning Om

ISLAMS RETSFORHOLD OG ADMINISTRATION

I ÆLDRE OG NYERE TIDER.

Samlet og udgivet
af

Oddgeir Stephensen, og Jon Sigurdsson,

Etatsraad og Directeur for Archivar og Althingsirmnd.

det istandske Departement.

[ocr errors]

KjdBBBf HAVN.

For/agt af Universitets-Boghandler Ande. Fred. Host.

Trykt hof S. Trier.

[ocr errors]

JUL 1 1 1935

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 1806. skoppen over Island, ang. Reykjavik Domkirkes nTjanuar. Klokker. Khavn den 11. Januar 1806. —

Canc. 1. Departem. Brevb. 1806, Nr. 58.

P. M. I Anledning af, at bedre Klokker vare fornodne for Reikevig Domkirke, har Islands Stiftsovrighed i en hertil indkommen Skrivelse anholdt om, at de 3 den forrige Reikevigs Kirke tilhørende Klokker, som til Vidøe Capel vare henbragte, maatte, da sidstnævnte Capel letteligen kunde undvære samme, igjen restitueres forommeldte Domkirke. Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at melde, at der imod det Ansogte efter Omstændighederne Intet haves at erindre. — Det kgl. Danske Cancellie den \\. Januar 1806. „

Cancellie • Plakat ang. fremmede Lottt.ier. s*. Januar. Khavn den 24. Januar 1806. — Denne Plakat, >

hvis fuldstændige Titel er: „Plakat angaaende Forbud mod fremmede Lotterie-Planers Indforelse i offentlige Blade" (under Straf af 50 Rd. Mulkt til Stedets Fattigkasse, ifolge kgl. Resol. I?. Jannar) — er publiceret ved Landsoverretten i Island den 2. Juni 1806 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1806. — Canc. 2. Depart. Registr. VII, 20 t1806, Nr. 73). OriginalAftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1806, S. 6. Schou XTV, 498 Colleg. Tid. for 1806, S. 58-59 (med Datum 25. Januar).

Kongelig Resolution ang. Control med de 2*- Januar, islandske Opmaalinger. Khavn den 24. Januar

/ //. u. i

1806. 1806. —' Rentek. Norske Relat. og Resol: ProJ. 87, 24. Jantfar. Nr. 11.

Istedetfor den afdode Justitsraad og Commilteret i Vort Rentekammer, Wadum. og den .for Friderichsbori; Amt udnævnte Amtmand Arctander, overdrages herved / allern. Amtmaud og Commilteret Arentz og Over-Landinspecteur Ehlers, i Forening med Justitsraad og Professor Bugge, at gjennemgaae og bedamme de Korter, Beregninger og astronomiske Observationer, som til Rentekammeret indsendes af de Officierer, der ere antagne til at opmaale de islandske Kyster og Havne. — Kjobenhavn den 24. Januarii 1806i.

i) Communication til de i Resolutionen Udnævnte 1 Rentek. Skriv. 1. Februar 1806 tlal. Copieb. Litr. 6, Nr. 217— "219). - De kgl,. Resolutioner for Aaret 1806, som angaae den islandske Opmaaling, ere folgende: 1) Resol. 3. Januar (Resol. Prot. sst. Nr 2), hvorved de ved denne Opmaaling ansatte Lieutenanter Wetlesen, Frisach og Smith tilstaaes hver et aarligt Tillæg af 50 Rd. til deres Ltin fra den Tid hver af dem blev ansat ved Opmaalingen: „at udrede paa samme Maade som de fJvrige Udgifter i Anledning af denne Opmaaling" (Communication derom i Rentek. Skriv. 7. Januar og 1. Marts 1806. Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 209—210 og 244—245). - 2) Resol. 28. Marts (Resol. Prot. sst Nr. 32), hvorved 100 Rd. bevilges til Hjelp til Hestes Anskaffelse for Lieutenant Smith, „der kan udredes paa samme Maade som de Ovrige Udgifter i Anledning af bemeldte Opmaaling" (Communication til Lieutenant Smith og Landfogden 5. April. Copieb. sst. Nr. 818—318). — 3) Resol. 18. April (Resol. Prot. sst. Nr. 41), hvorved en Ekstrømsk Cirkel med dobbelt Inddeling tillades anskaffet til den islandske Opmaaling for 150 Rd., der skulde udredes paa samme Maade som de fJvrige Udgifter ved Opmaalingen. — 4) Resol. 25. April (Resol. Protok. sst. Nr. 47), hvorved Lieutenant Wetlesen godtgjores aarlig fra 22. Juni 1804 84 Rd., hvormed hans Gage vilde have været forttget, dersom han havde vedblevet at staae ved Ingenieureorpset; hvilken GodtgjoreW skulde „udredes paa samme Maade som de ttvrige Udgifter til den islandske

Cancellie-Gircnlaire til samtlige Stiftamtmænd \ 806. og Amtmænd m. 11., samt Biskopper, ang. Jorde- ^J(^r, mødres Anmeldelser af dddfddte B6rn. Khavn

den 25. Januar 1806. — Dette Circulaire angives ikke

udtrykkelig at være sendt til Island, men er her optaget paa

Gmnd af dets Sammenhæng med Canc. Circ. 24. Decbr. 1802.

Cane. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1806.

Nr. 160, jevnf. 2. Departem. Brevb. 1806, Nr. 160 og 5. De- , ,

partem. Brevb. 1806, Nr. 128—164. — Original-Aftryk som

„Circulaire" paa et Heel-Ark. Colleg. Tid. 1806, S. 75—77;

Fogtm. VI. 13, 417-418.

P. M. Ved dette Collegii Circulair- Skrivelse af 24. December 1802 er det blandl Andet bestemt, at enhver Gjordemoder skal, under Mulkt af 5 Rdlr. for hver Gang hun forsommer det, anmelde for Præsten ethvert Barn, ved hvis Fodsel hun har været brugt, og som enten kommer dodl til Verden, eller doer inden 24 Timer efter Fodselen. — Denne Mulkt skulde altsaa uden Forskjel erlægges at enhver Gjordemoder, saavel paa Landet som i Stæderne. — Men da det for dette Collegium er andraget, at de, som paa Landet udove Fodselshjelp, i Almindelighed ere fattige Koner, som for deres Umage enten nyde ingen. eller dog ikkun liden,' Betaling, samt da disse Fodselshjelpersker ofte have en Vei af \ a 2 Mile at gaae, for at kunne gjore den befalede Anmeldelse for Præsten: saa linder man det, med Hensyn lil dtsse Omstændigheder, billigt, at de, der paa Landet praktisere som Gjordemodre, ikke ansees med saa stor Straf, i Tilfælde af Anmeldelsens Efterladelse, som Gjordemodrene i Stæderne, der uden Vanskelighed kunne opfylde de dem i Henseende til '.%

den omhandlede Anmeldelse paalagte Pligter. — Man skulde derfor herved tjenstligst melde Lil fornoden Bekjeudtgjorelse for Vedkommende, at den, for Forsiim

Opmaaling" (Communication til W og Landfogden 3. Mai. « bl. Copieb. Litr. 6, Nr. 848).

« PreviousContinue »