Page images
PDF
EPUB

« Ευρωπαϊκάς Διαλέκτους μετεγλωττίσθη.» Και εν ενί λόγω, οι Νεώτεροι, αν δεν έπερναν δία οδηγούς τους προγόνους μας, ήθελαν ίσως περιφέρονται ματαίως μέχρι του νυν. Αυτα δεν είναι Λόγια ενθουσιασμένου δια το φιλογενές Γραικού, είναι δε φιλαλήθους Γερμανού, όστις έμεταφρασε τον Νέων Ανάχαρσιν από του Γαλλικού εις το Γερμανικόν.

Αν λοιπόν και ημείς θέλωμεν να μεθέξωμεν της γνώσεως των λαμπρών κατορθωμάτων όπου έκαμαν οι θαυμαστοί εκείνοι Προπάτορες ημών, αν επιθυμωμεν να μαθωμεν την πρόοδον και αύξησίν των εις τας Τέχνας και Επιστήμας και εις κάθε άλλο είδος μαθήσεως, αν έχωμεν περιέργειαν να γνωρίσωμεν πόθεν καταγόμεθα, και οποίους θαυμαστους και μεγάλους άνδρας, εί και προγόνους ημών, φευ, ημείς δεν γνωρίζομεν, εις καιρον όπου οι 'Αλλογενείς θαυμάζουσιν αυτούς, και ως πατέρας παντοιασουν μαθήσεως σέβονται, ας συνδράμωμεν απαντες προθύμως εις την έκδοσιν του θαυμασίου τούτου συγγράμματος του Νέου Aνα χάρσεως.

Ημείς ούν οι υπογεγραμμένοι θέλομεν εκτελέσει προθύμως την μετάφρασιν του Βιβλίου με την κατά το δυνατόν ημίν καλην φράσιν της νυν καθ' ημάς ομιλίας, και εκδόντες τούτο εις τύπον, θέλομεν το καλλωπίσει με τους Γεωγραφικούς Πίνακας με απλάς Ρωμαϊκας λέξεις έγκε

1y

tho » ecar ght,

ont to

is too -h the t aba

χαραγμένους εις δεκαεαρες γραμμες τιθέντες ότι άλλο χρεβεντη πες. διον εις την σταρεες.

Όλον το δεις Τόμους δώδεκε σε κης εκδόσεις. Ξ γράμματος είπτει τα νης δια η πρώτη πινάκων. Ο παπαπρέπει να πετούν ρίνι ένα και παπα

και τοτε πουε : αλλ' ευθυς τα αρχει Τόμος τυποχρειας και Έρρωμένει κεε: : Της υμετέρας

ing F

[ocr errors]

w 'tis

al. st; ; would

not,

r'd h : steal he lin ar the

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

III. In my youth's summer I did sing of One, The wandering, outlaw of his own dark mind; Again I seize the theme then but begun, And bear it with me, as the rushing wind Bears the cloud onwards: in that Tale I find The furrows of long thought, and dried-up tears, Which, ebbing, leave a steril track behind,

O'er which all heavily the journeying years Plod the last sands of life, where not a flower

appe

IV.

Since my young days of passion-joy, or pain,
Perchance my heart and harp have lost a string,
And both may jar: it may be, that in vain
I would essay as I have sung to sing,
Yet, though a dreary strain, to this I cling,
So that it wean me from the weary dream
Of selfish grief or gladness—so it fing

Forgetfulness around me-it shall seem
To me, though to none else, a not ungrateful theme.

V.

He, who grown aged in this world of woe,
In deeds, not years, piercing the depths of life,
So that no wonder waits him; nor below
Can love, or sorrow, fame, anıbition, strife,
Cut to his heart again with the keen knife
Of silent, sharp endurance: he can tell
Why thought seeks refuge in lone caves, yet rife

With airy images, and shapes which dwell
Still unimpair'd, though old, in the soul's haun.

ted cell.

VI.

'Tis to create, and in creating live
A being more intense, that we endow
With form our fancy, gaining as we give
The life we image, even as I do now.
What am 1? Nothing: but not so art thou,
Soul of my thought! with whom I traverse earth,
Invisible but gazing, as I glow

Mix'd with thy spirit, blended with thy birth, And feeling still with thee in my crush'd feelings'

darth.

VII.

Yet must I think less wildly:-I have thought
Too long and darkly, till my brain became,
In its own eddy boiling and o’erwronght,
A whirling gulf of phantasy and flame :
And thus, untaught' in youth my heart to tame,
My springs of life were poison’d. 'Tis too late!
Yet am I changed; though still enough the same

In strenght to bear what time can not abate, And feed on bitter fruits without accusing Fate.

VIII. Something too much of this:-but now 'tis past, And the spell closes with its silent seal. Long absent HAROLD re-appears at last; He of the breast which fain no more would feel, Wrung with the wounds which kill not, but

ne'er heal: Yet Time, who changes all, had alter'd him In soul and aspect as in age: years steal

Fire from the mind as vigour from the limb; And life's enchanted cup but sparkles near the brim.

IX.

His had been quaff?d too quickly, and he found
The dregs were wormwood; but he fillid again,
And from a purer fount, on holier ground,
And deem'd its spring perpetual; but in vain!
Still round him clung invisibly a chain
Which gall’d for ever, fettering though unseen,
And heavy though it clank'd not; worn with

pain, Which pined although it spoke not, and grew

keen, Entering with every step, he took, through many

a scene,

Secure in guarded coldness, he had mix'd
Again in fancied safety with his kind,

And deem'd his spirit now so firmly fix'd And sheath'd with an invulnerable mind, That, if no joy, no sorrow lurk'd behind; And he, as one, might midst the many stand Unheeded, searching through the crowd to find Fit speculation; such as in strange land He found in wonder-works of God and Nature's

hand.

XI. But who can view the ripea'd rose, nor seek To wear it? who can curiously behold The smoothness and the sheen of beauty's cheek, Nor feel the heart can never all grow old ? Who can contemplate Fame through clouds unfold The star which rises o'er her steep, nor climb? Harold, once more within the vortex, roll'd On with the giddy circle, chasing Time, Yet with a nobler ain than in his youth's fond prime.

XII. But soon he knew himself the most unfit Of men to herd with Man; with whom he held Little in common; untaught to submit His thoughts to others, though his soul was

quell'd In youth by his own thoughts; still uncompellid, He would not yield dominion of his mind To spirits against whom his own rebell’d;

Proud though in desolation; which could find A life within itself, to breathe without mankind.

XIII. Where rose the mountains, there to him were

friends; Where roll'd the ocean, thereon was his home; Where a blue sky, and glowing clime, extends, He had the passion and the power to roam ; The desert, forest, cavern, breaker's foam, Were unto him companionship; they spake A mutual language, clearer than the tome

Of his land's tongue, which he would oft forsake For Natures pages glass'd by sunbeams on the lake

« PreviousContinue »