Page images
PDF
EPUB

LESBOS. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

Diodotus' motion is carried by a small majority; and a second

all haste to Lesbos,

to prevent the execu5

tion of the first de

cree.

εν τη χειροτονία αγχώμαλοι, εκράτησε δε ή του

Διοδότου, και τριήρη ευθύς άλλην απέστελλον 3 athip is deapatched with κατα σπουδών, όπως μή φθασάσης της προτέand arrives Just in time ρας εύρωσι διεφθαρμένην την πόλιν προείχε δε

ημέρα και νυκτί μάλιστα. παρασκευασάντων 4

δε των Μυτιληναίων πρέσβεων τη νηί οίνον και άλφιτα, και μεγάλα υποσχομένων ει φθάσαιεν, εγένετο σπουδή του πλού τοιαύτη ώστε ήσθιόν τε άμα ελαύνοντες

οϊνω και ελαίω άλφιτα πεφυραμένα, και οι μεν ύπνον ηρούντο 10 κατά μέρος οι δε ήλαυνον. κατά τύχην δε πνεύματος ουδενός 5

έναντιωθέντος, και της μεν προτέρας νεώς σπουδη πλεούσης επί πράγμα αλλόκοτον, ταύτης δε τοιούτω τρόπο επειγομένης, η μεν έφθασε τοσούτον όσον Πάχητα ανεγνω

κέναι το ψήφισμα και μέλλειν δράσεις τα δεδογμένα, ή δ' 15 υστέρα αυτής επικατάγεται και διεκώλυσε μη διαφθείραι.

παρά τοσούτον μεν η Μυτιλήνη ήλθε κινδύνου. L. τους δ'6

Ι. αγχώμαλον Ρ. 3. προτέρας] V.d.i. Βekk. ed. 1832. ετέρας L.Ο.Ρ. Ρoppo. Α.Β.Ε.F.G. et vulgo δευτέρας. 5. ημέρα και A.B.C.F.H.K.L.Ν.Ο.Ρ.V.c.d.e.f.g. h.i. Haack. Ρoppo. Goell. Βekk. νulgo ημέρα τε καί. 6. των] om. K. 8. είσθιόν Ε. 9. πεφυραμένα A.B.F.G.H.L.N.V.d.g. Haack. Ρoppo. Goell. Βekk. E. et ceteri πεφυρμένα. 14. το] om. Q. 15. ύστεραία K.L.Ο.Ρ. ύστερον i. υστερα δ' αυτης C.

φθείραι L.Ο.Ρ. διαφθαρείναι g. 16. κινδύνου] κινδύνων Ι. κακού B. et nescio quis Paris.

might have been between these two ex- τέρας, which seems to me to be absotremes were merged in one or the other lutely necessary to the sense of the of them when the question came to the passage. It is absurd to suppose that vote. So in the debate in the Roman δευτέρας can mean προτέρας, merely besenate on the punishment of the ac- cause it sometimes signifies “one of complices of Catiline, the motions of “two," when the number of the obCesar and Cato were μάλιστα αντίπα- jects and not their order is all that the λαι, that is, they were in a Inanner the writer wishes to notice. And every atrallying points of the two opposite tempt to explain the passage, whilst parties; and although D. Silanus and deutépas is taken in its only possible several other persons had proposed sense, appears to me to be hopeless. motions nearly to the same effect as Göller in his 2nd edition declares himCato's, yet Cato's was adopted by the self to be of the same opinion. aristocratical party, as expressing what 13. έφθασε] Vid. Diodor. Sicul. pag. they wished most strongly and decid- 315. a. Wass. edly. See Cicero, Letters to Atticus, 16. παρά τοσούτον-κινδύνου] This

expression occurs again, VII. 2, 4. (at 3. της προτέρας] I have followed the end) παρά τοσούτον μεν Συράκουσαι Bekker in restoring the reading προ- ήλθον κινδύνου. The other well knoινη

ΧΙΙ. 21.

LESBOS. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

άλλους άνδρας ούς ο Πάχης απέπεμψεν ως αίτιωτάτους The party however όντας της αποστάσεως Κλέωνος γνώμη δι

έφθειραν οι Αθηναίοι ήσαν δε ολίγω πλείους

χιλίων. και Μυτιληναίων τείχη καθεϊλον και 3 soil or Lesbos, er. ναύς παρέλαβον. ύστερον δε φόρον μεν ουκ 5

έταξαν Λεσβίοις, κλήρους δε ποιήσαντες της habitants, who pay γης πλην της Μηθυμναίων τρισχιλίους τριαtheir lands to 2700 κοσίους μεν τους θεούς ιερούς εξείλον, επί δε

most forward in the

late revolt are all put 2 to death; and the

whole property of the cept at Methymna, is forfeited by the inhenceforth a rent for

[blocks in formation]

cases of παρά τοσούτον, παρ' ολίγον, the original meaning is not so much παρά μικρόν, are all, I think, something risk as actual mischief, being connected different from these, and the Scholiast with the French“ dommager” (accordseems to have been of this opinion, for ing to Du Cange) and the Italian he explains παρά τοσούτον by εις τοσού danneggiare," and all three being detov, as if the meaning were simply, rived from “ damnum” or the low La« into such imminent danger Mytilene tin “ damniarium.” « came.” Παρά τοσούτον ολέθρου might 6. κλήρους] Μερίδας recte interprebe understood fairly enough in the tatur Scholiastes. Est enim κλήρος common sense, “had such a narrow portio, sive modus agri colonis, in agros

escape from destruction ; came with- hostibus ademtos missis, vel nova urbe

in so much of destruction :” but it condita civibus viritim sorte adsignatus. cannot be properly said that “they Vid. Spanhem. ad Aristoph. Nub. v. “ came within so much of danger," for 203. et ad Callimach. Hymn. in Del. v. they were in the very greatest danger 281. et Perizon. ad Ælian. XII. Var. or risk of perishing, though they did Hist. 61. Posterioris generis κλήρους not actually perish. I believe that Mr. heredia vocabant Romani, quod hereBloomfield is right in supposing that dem sequerentur, ut ait Varro I. de Re there is some confusion in the ex Rust. 10. DukeR. pression, between ές τοσούτον κινδύνου, 7. τριακοσίους-εξείλον] De hoc more and παρά τοσούτον ουκ απώλετο, unless Veterum, in dividendis agris ab hoste indeed κινδύνου be taken in a wider captis, agit Spanhem. Dissert. IX. de sense, not only for the likelihood of Præstant. et Usu Numism. pag. 669. “evil,” which is properly "danger,” et ad Juliani Orat. I. pag. 218. DUKER. but for “the evil of which there is a The portions of land thus assigned to “ likelihood," in which sense we use the gods in ancient Greece and Rome

own word “danger;" and then were considered a part of the property παρά τοσούτον κινδύνου would be ex of the state, and like other public lands actly equivalent to παρά τοσούτον ολέ were usually let out to individuals, who Opov, “ had such a narrow escape from were bound to keep up the sacred

our

danger," i. e. so near de- buildings, to provide victims and all

struction.” The analogy of the Eng- things necessary for the sacrifices, and lish word « danger” is not conclusive, to maintain the priests and inferior because the notion of κίνδυνος is s0 ministers of the temples. See Aristotle, much that of “ risk or likelihood," ra Politics, VII. 10, 11. Isocrates, Areopather than actual evil, that, as is well gitic. p. 196, ed. Bekker. Harpocration, known, the verb κινδυνεύω is often used από μισθωμάτων. Χenophon, Vectigall. when the subject is of a neutral kind, or IV. 19. Aggenus Urbicus, De Controeven when speaking of the chance or vers. Agrorum, p. 73. Hyginus, De probability of good. Whereas “danger” Limitib. Constituend. p. 206. in the is used entirely in a bad sense, because Collection of Scriptores Rei Agrariæ,

“ came

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[graphic][subsumed][subsumed][ocr errors]
« PreviousContinue »