Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed]
[subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors]

SARONIC GULF. A. C. 427. Olymp. 88.2.

become the proprietors of the soil,

Athenian citizens who τους άλλους σφών αυτών κληρούχους τους

λαχόντας απέπεμψαν οις αργύριον Λέσβιοι ταξάμενοι του κλήρου εκάστου του ενιαυτού δύο μνας φέρειν αυτοι ειργάζοντο την γην. παρέλαβον δε και τα εν τη 4 5 ηπείρω πολίσματα οι Αθηναίοι όσων Μυτιληναίοι έκράτουν, και υπήκουον ύστερον Αθηναίων. τα μεν κατά Λέσβον 5 ούτως εγένετο.

LI. Εν δε τώ αυτό θέρει μετά την Λέσβου άλωσιν 'Αθηναίοι Νικίου του Νικηράτου στρατηγούντος έστράτευσαν

επι Μίνωαν την νήσον, ή κείται προ Μεγάρων έχρώντο δε αυτη πύργον ένοικοδομήσαντες οι

IO

SARONIC

GULF.
The small island of

4. εξειργάζοντο L.Ο.Ρ. ήργάζοντο Ε. ύστερον L.Ο.Ρ. τα μεν] ταύτα Q. H. Goell. μίνωαν νulgo, et Βekk.

6. ύστερον αθηναίοις Q. αθηναίων 8. τήν] οιη. L.Ο.Ρ. ΙΟ. μινώαν

C. 2.

ed. Rigalt. Compare also Böckh, and situation of their respective shares, Staatshaushaltung der Athener. book iii. and to arrange matters with their future

There were other instances of tenants. But it is clear that they did land conse ated by individuals to some not continue to live in the island, from god, in which the Téuevos, or land thus all the subsequent story of the revolts set apart, was still possessed by them in Lesbos, VIII. 22. 23. and Xenophon, and their posterity, subject only to the Hellenic. I. 6. II. 2. which evidently charge of keeping up the temple, and shews that there was no population of its service, and maintaining its minis- Athenian citizens then residing there. It ters. The object of these consecra- is clear also from VII. 57, 2. where Thutions was to secure the possession of cydides, in his account of the composition the land more effectually, by putting it of the Athenian armament at Syracuse, under the sanction of religion. See the mentions the Athenian settlers of Ægina well known case of Xenophon thus con- and Histiæa, both of whom must have secrating his land at Scillus to Diana, been far less numerous and of less imAnabasis, V. 3, 64-13. and Mæandrius portance than the three thousand setclaiming to himself and family the per- tlers of Lesbos, had they really settled petual priesthood of a temple which he there. Besides, as the old inhabitants had built to Jupiter the Deliverer, He- continued to live on their land, and to rodotus, III. 142, 2, 5. Finally, certain cultivate it, it would have been a mere priesthoods and sacred lands were some- banishment from all the enjoyments of times given to the kings, as to Battus Athens without any object, had the at Cyrene, Herodot. IV. 161, 4. and to Athenian shareholders gone to live in the kings of Sparta, Herodot. VI. 56, 1. idleness at Lesbos, when they might In these cases the profits of the land just as easily have received their rent at went of course to the king's maintenance Athens. On the whole subject of the in the double capacity of priest and κληρούχοι, corresponding with the cotenant, while, by being invested with the loni of Rome, quibus agri assignabansacred character, his tenure of the sacred tur, see Böckh, Staatshaushaltung, &c. land was a source of dignity as well as vol. Ι. book iii. c. 18. of advantage.

10. Μίνωαν την νήσον] Strabo, IX. Ι. κληρούχους-απέπεμψαν] They sent p. 391. άκραν νοcat. DUKER. them out probably to ascertain the size

SARONIC GULF. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

is occupied by the Athenians.

2 Minoa, of Megara, Μεγαρης φρουρίω. έβούλετο δε Νικίας την

φυλακήν αυτόθεν δι' ελάσσονος τους Αθηναίοις και μη από του Βουδόρου και της Σαλαμίνος είναι, τούς τε Πελοποννησίους, όπως μη ποιώνται έκπλους αυτόθεν λανθάνοντες τριήρων τε, οίον και το πριν γενόμενον, και 5 ληστών εκπομπαίς, τοις τε Μεγαρεύσιν άμα μηδέν έσπλεϊν. 3ελών ούν από της Νισαίας πρώτον δύο πύργο προέχοντε μηχαναΐς εκ θαλάσσης, και τον έσπλουν ες το μεταξύ της νήσου ελευθερώσας, απετείχιζε και το έκ της ηπείρου, η κατά γέφυραν διά τενάγους επιβοήθεια ήν τη νήσο ου πολύ το 4 διεχούση της ηπείρου. ώς δε τούτο εξειργάσαντο εν ημέραις ολίγαις, ύστερον δή και εν τη νήσο τείχος εγκαταλιπών και φρουράν ανεχώρησε το στρατό.

Ι. έβουλεύετο Κ. 2. αυτόθι Ο.

3. βουδούρου V. αυτόθι Ρ. αυτών Α.Β.V.g.

4. μη] om. Ρ.

5. τε] δε L.Ο. om. g.h. 6. εκπομπής h. 7. νισσαίας Ο. et prima manu C. πρώτον] om. f.

δύω G.f.g. Ιο. επιβοηθείαι Ε. επί βοηθεία Κ.g. Ι. εξειργάσατο I.L.Ο.Q.d. γαις ημέραις V.

[ocr errors]

4. τούς τε Πελοποννησίους] Cass. hic The situations of Minoa and Nigea are adscriptum habet scholion, έβούλετο now determined by the investigations δηλονότι. Ιta accusativus τους Πελοπον- of Mr. Spratt of H. M. S. Beacon. His νησίους, hic erit pro nominativo, quasi map and sketch with the paper which esset, και όπως οι Πελοποννήσιοι μη ποι- illustrates them were published in the ώνται έκπλoυς. Ηaec constructio usitatis- Journal of the Geographical Society, sima est cum verbis οίδα, ορώ, φοβού- vol. VΙΙΙ. part II. p. 205, and by the pai, eorumque synonymis, cujus multa Society's permission they are now inexempla congessit Stephan. ad Script. serted at the end of this volume. Minoa de Dial. p. 51. Nec tamen infrequens has long since ceased to be an island, cum aliis. De λέγω et αγγέλλω vid. but the mole which closed the mouth quæ adnotat Clar. Gronov. ad Arrian. of the harbour, and on which according III. 1. Aristoph. Plut. 56. tipótepov to custom stood one of the towers σαυτόν όστις εί, φράσον. Νubib. 144. which defended the entrance of the ανήρετο Χαιρεφώντα ψύλλαν οπόσους port, may it appears still be traced; άλλοιτο τους αυτής πόδας. Et Avib. running in a S. S. E. direction from the 1269. Δεινόν γε τον κήρυκα, τον παρά rocky hill which was once the island of τους βρoτους Οιχόμενον, ει μηδέποτε Minoa. The words από της Νισαίας νοστήσει πάλιν. DUKER.

Göller understands to mean, “ on the τους τε Πελοποννησίους, όπως μη ποι- “ side of Nisæa,” as opposed to tò éx ωνται] The accusative case is owing to της ηπείρου a little below. Of the two την φυλακήν which had preceded it, and towers taken by Nicias, one probably an infinitive mood was probably in- stood on the end of the mole which ran tended to follow, μη ποιείσθαι λανθά- out from Minoa, and the other on a vovras, instead of which Thucydides corresponding mole which ran out from changed the construction, and wrote the main land towards it, the entrance όπως μη ποιώνται λανθάνοντες.

into the harbour lying between them. 7. ελών ούν από της Νισαίας κ. τ. λ.]

« PreviousContinue »