Page images
PDF
EPUB

PLATEA. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

5

« εικός ήν προθύμως. α δε εκάτεροι εξηγείσθε τοις ξυμμά

χοις, ουχ οι επόμενοι αίτιοι εί τι μη καλώς έδράτε, αλλ' οι άγοντες επί τα μη ορθώς έχοντα. LVΙ. Θηβαίοι δε

« πολλά μέν και άλλα ημας ήδίκησαν, το δε not abandon her now, « τελευταίον αυτοι ξύνεστε δι' άπερ και τάδε 5 2 to destroy us, and your « πάσχομεν. πόλιν γαρ αυτους την ημετέραν present Interest makes « καταλαμβάνοντας έν σπονδαίς και προσέτι

ιερομηνία ορθώς ετιμωρησάμεθα κατά τον « πασι νόμον καθεστώτα τον επιόντα πολέμιον

« όσιον είναι αμύνεσθαι» και νύν ουκ αν εί- το 3 sian Invasion; and « κότως δι' αυτούς βλαπτοίμεθα. ει γαρ το preference of honour αυτίκα χρησίμω υμών τε και εκείνων πολε

μίω το δίκαιον λήψεσθε, του μεν ορθού φανείσθε ουκ αληθείς κριται όντες, το δε

ξυμφέρον μάλλον θεραπεύοντες. καίτοι εί τη « νύν υμίν ωφέλιμοι δοκούσιν είναι, πολύ και

ημείς και οι άλλοι Έλληνες μάλλον τότε 5 « ότε εν μείζονι κινδύνω ήτε. νύν μεν γαρ ετέροις υμείς

And because we will
you too ready to listen
to them, , But the 66
friendship of Thebes
cannot be more valu-
able to you now than
ours was in the Per-
that same courageous

to interest which you then admired, when it was exerted for you, ought even now to command your respect, although it leads us now to act against you.

1. συμμάχοις Ε. 2. τι μη] μη τι Μ.b. τε μη g. 4. ημάς] om. Ι.

8. ορθώς έτιμωρησάμεθα Α.Β.Ε.F.G.Η.Μ.Ν.V.b.g.h. Ρoppo. Goell. Βekk. νulgo ορθώς τε ετιμωρησάμεθα. 12. τε] om. C.c.e. 14. φανείσθαι Ε. όντες] είναι V. 17. οι] om. Μ.Ρ.Q.g.

were, according to Hella cus, made V. 54, 2. if it were occupied either enPlatæans; that is, were freed, and en- tirely or mostly with the celebration of joyed the private rights of citizens, but religious holydays; and sometimes to not the political ones. See the Scho- particular days in the month. See the liast on Aristophanes, Frogs, 706. The Scholiast on Pindar, Nemean Odes, political and religious rights of citizen- ΙΙΙ. 4. ιερομηνίαι δε λέγονται αι εν τω ship, except only eligibility to the office μηνί ιεραι ημέραι, οιαιδήποτε θεοίς ανειof archon, and to certain priesthoods μέναι. See also Duker's note on Thucyd. hereditary in particular families, were

V. 54, 2. conferred on the surviving Platæans 9. τον έπιόντα πολέμιον όσιον κ. τ. λ.] immediately after the tragical fate of Compare VII. 68, 1. those whose trial Thucydides is here ΙΙ. τω αυτίκα χρησίμω υμών τε κ. τ.λ.] describing. See the Pseudo Denmos- That is, τω τε αυτίκα χρησίμω υμών και thenes against Neera, pag. 138ο. ed. εκείνων πολεμίω, for the τε is again Reiske.

transposed, as in I. 49, 6. οι Κορίνθιοι 8. ιερομηνία] “A holy time of the ήσσώντό τε, where see the note. See moon or month.” The term is ap- other instances quoted by Poppo, Proplied sometimes to a whole month, as legom. I. p. 300.

PLATEA. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

επέρχεσθε δεινοί εν εκείνη δε τω καιρώ, ότε πασι δου« λείαν επέφερεν ο βάρβαρος, οίδε μετ' αυτού ήσαν. και 6 « δίκαιον ημών της νύν αμαρτίας, ει άρα ήμάρτηται, αντι

« θείναι την τότε προθυμίαν και μείζω τε προς ελάσσω 5 ευρήσετε, και εν καιρούς οίς σπάνιον ήν των Ελλήνων « τινα αρετήν τη Ξέρξου δυνάμει αντιτάξασθαι, επηνούντό

τε μάλλον οι μη τα ξύμφορα προς την έφοδος αυτούς

ασφαλεία πράσσοντες, εθέλοντες δε τολμάν μετά κινδύνων « τα βέλτιστα. ων ημείς γενόμενοι και τιμηθέντες ες τα 7

1. υπέρχεσθε Ρ. 3. ήμάρτηται αντιθείναι Α. Β. Ε. F. Η. Κ. Μ. Ν. V.c.f.g.h.i. Haack. Ρoppo. Goell. Βekk. G. et vulgo ήμάρτηταί τι αντιθείναι. 5. τινα αρετήν των ελλήνων c.f. 6. τη τού ξέρξου e.

7. μάλιστα L.Ο.Ρ. αυτοις Βekk. . ed. 1832. νulgo αυτοίς. 8. ασφαλίαι Ε. 9. βέλτιστα] μέγιστα c.

5. εν καιρούς οίς σπάνιον κ. τ.

λ.] The

us fast to Athens, to our interest, order is, σπάνιον ήν των Ελλήνων τινά “ which tempted us to join you. And αντιτάξασθαι αρετήν τη Ξέρξου δυνάμει. yet the same estimate should ever be In what follows there is an antithesis “ inade of the same principles ; and we between the several words of the two “ should hold it as our real interest to clauses : τα ξύμφορα - τα βέλτιστα. “ retain an ever enduring sense of the ασφαλεία-μετά κινδύνων. πράσσοντες “ services of brave and faithful allies, , (i. e. “practising,” in the old sense of “ while we take care of whatever our the word, equivalent to "intriguing, “ immediate advantage may seem to

manæuvring.” See note on I. 56. 2.) “ call for.” Such I believe to be the εθέλοντες τολμάν. The dative case ασφα- sense of this most obscurely expressed dela seems to me to correspond to di passage, nor do I think it necessary to ασφαλείας, Ι. 17, 1.i.e. “without exposing adopt Heilman’s ingenious conjecture « themselves to hazard, in security,” as έχoυσι, the dative plural of the paropposed to μετά κινδύνων. others inter- ticiple, instead of έχωσι. In the words pret it “ for their safety,” as if it were το παραυτίκα ωφέλιμον there is a maniες ασφαλείαν. The first sense would fest allusion to το αυτίκα χρησίμω υμών exactly correspond to the words, III. in the earlier part of the chapter. The 82, 7. ασφαλεία δε το επιβουλεύσασθαι, if meaning is, that whereas the Lacedaewe may read there the dative instead of monians were sacrificing every thing to the nominative, with Haack and Poppo. their present interest, they ought to There is also a difficulty about aútois admit other considerations; and while or αυτοίς, which does not seem to me they took care of their present adto follow naturally after έφοδον, as vantage, they should not neglect those Göller understands it,“ the attack made eternal principles of honour and grati

upon them.” I am rather inclined to tude which were in the long run the take it with τα ξύμφορα, as Goller now true interest of every body. "Έχουσι, does, in part at least, in his second no doubt, would be far neater, but thie edition, “what was for their own in- same meaning is, I think, deducible “ terest with respect to the invasion.” from the text as it now stands. To

9. ων ημείς γενόμενοι κ. τ. λ.] “This παραυτίκα που ήμίν ωφέλιμον seems to “ better part was ours also, and highly signify, “that which on any occasion

were we honoured for it; yet now we may be our immediate interest;" the “ fear lest the very same conduct should particle tov expressing a sort of doubt, “ be our ruin, because we have again whether there could be an immediate

preferred our honour, which bound interest opposed to the laws of duty.

PLATEA. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

66

But consider how

« πρώτα νύν επί τους αυτούς δέδιμεν μη διαφθαρώμεν, 'Αθη8 ναίους ελόμενοι δικαίως μάλλον ή υμάς κερδαλέως. καίτοι

χρή ταυτα περί των αυτών ομοίως φαίνεσθαι γιγνώσκον

τας, και το ξυμφέρον μή άλλο τι νομίσαι ή των ξυμ« μάχων τοις αγαθοίς όταν αεί βέβαιον την χάριν της αρετής και

έχωσι και το παραυτίκα που ημίν ωφέλιμον καθιστήται. « LVΙΙ. προσκέψασθε τε ότι νύν μεν παράδειγμα τους « πολλοίς των Ελλήνων ανδραγαθίας νομίζεσθε εί δε περί

ημών γνώσεσθε μή τα είκότα (ου γαρ άφανη greatly your own glory « κρινείτε την δίκην τήνδε, έπαινούμενοι δε το

« περί ουδ' ημών μεμπτών,) οράτε όπως μη πιοιεs of Thebes, after « ουκ αποδέξωνται ανδρών αγαθών πέρι αυwhat was at once your « τους αμείνους όντας απρεπές τι επιγνώναι,

« ουδε προς ιερούς τους κοινούς σκύλα από ημών των ευεργετών της Ελλάδος ανατεθήναι. δεινόν δε 15 δόξει είναι Πλάταιαν Λακεδαιμονίους πορθήσαι, και τους μεν πατέρας αναγράψαι ες τον τρίποδα τον εν Δελφοίς δι'

αρετήν την πόλιν, υμάς δε και εκ παντός του Ελληνικού 3 « πανοικησία δια θηβαίους έξαλείψαι. ές τούτο γαρ δη

ξυμφοράς προκεχωρήκαμεν, οίτινες Μήδων τε κρατησάντων 20

must suffer, if you sacrifice us to the ani

cause and the cause of all Greece.

3. ομοίους f.

6. υμίν Α.Β.C.E.V.d.e.f.g.h. Βekk. ed. 1832. καθίσταται Ι.Κ.L.M.O.V. καθίσταται Ρ.Q. καθίστητε d.

7. τε] om. Β.Ο.

9. ου γαρ) ουκ Κ. αφανεί d.i. ΙΙ. περί] παρά g. 12. αποδέξονται C.

13. αυτούς post övras habet V.

14. προς τους ιερούς g. 16. δείξει C. 18. άρετης L.P. και] om. Κ.

του] om. e. 19. πανοικεσία Ε.G.I.L.Ν.Ο.Q.

16. Λακεδαιμονίους- θηβαίους] The that is, “notorious traitors to Greece, and names of nations are sometimes used in “ whose land was forfeited for their Greek without the article, when they treason according to the united senare intended to convey the notion of “ tence of confederate Greece.” Comsome well known points in the national pare Herodot. VII. 132. Xenophon, character, rather than the mere in- Hellenic. VII. 3, 20. and 5, 35. habitants of such a country. Thus 20. οίτινες Μήδων τε κρατησάντων Λακεδαιμονίους means, “you who are απωλλύμεθα] «Who were going to be Lacedæmonians," that is, “whose ruined, had the Medes been victo“ peculiar glory it is to be the perpetual “rious.” The imperfect tense is here

assertors of Grecian liberty." (Com- absolutely necessary, and I have not pare I. 69, Ι. ΙV. 85. 86.) θηβαίους hesitated with Haack and Ρoppo to ineans, “such wretches as the 'Thebans;" follow the Cassel MS. (H.) in restoring

66

PLATEA. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

« απωλλύμεθα και νύν εν υμίν τους πριν φιλτάτοις θηβαίων « ήσσώμεθα, και δύο αγώνας τους μεγίστους υπέστημεν, « τότε μεν την πόλιν ει μη παρέδομεν, λιμώ διαφθαρήναι,

« νύν δε θανάτου κρίνεσθαι. και περιεώσμεθα εκ πάντων 4 5 « Πλαταιής οι παρά δύναμιν πρόθυμοι ές τους Έλληνας

έρημοι και ατιμώρητοι και ούτε των τότε ξυμμάχων ωφελεί ουδείς, υμείς τε, ώ Λακεδαιμόνιοι, η μόνη ελπίς, δέδιμεν μη ού βέβαιοι ήτε. LVΙΙΙ. καίτοι άξιουμέν γε

« και θεών ένεκα των ξυμμαχικών ποτέ γενο10 mies only by necessity; μένων και της αρετής της ές τους Έλληνας

καμφθήναι υμάς, και μεταγνώναι εί τι υπό * Θηβαίων επείσθητε, τήν τε δωρεάν αντα

We became your ene

we are now your suppliants : and the very tombs of your fathers, 66

Ι. απωλλύμεθα H. et corr. F. Haack. Ρoppo. et Βekk. in ed. 1832. Vulgo απολλύμεθα. καιήσσώμεθα] om. Ε. 3. λιμώ δε διαφθαρήναι C.e. 4. θανάτου κρίνεσθαι Β.g.h. Ρoppo. Goell. Βekk. δίκη uncis inclusit Haack. A.E.F.G. et ceteri θανάτου δίκη κρίνεσθαι. περιεσόμεθα Κ. 6. έρημοι Βekk. Ρoppo. τότε) om. L.Ο.

7. ώφελειται Κ. 8. δεδίαμεν Dionysius, p. 7. 9. ξυμμάχων Q. 11. καμφθήναι A.B.E.F.I.c.d.e.g. “et libri tarm scripti quam editi ad Duk. usque « collati, quantum scimus, omnes. Γναμφθήναι ex marg. Stephan. a Wassio jus

sus recepit Dukerus, servavit Haack. sed jure expulit Bekker.” Poppo. κναμφθήναι C.f.

12. τε] δε V.

it. Compare Euripides, Bacchae, 612, την πόλιν, which the Plateans never did τις μοι φύλαξ ήν, ει συ συμφοράς τύχoις; to the Persians : and besides, it is truly which Elmsley properly translates, absurd to suppose, that when the Pla« Quis mihi dux futurus erat, si tibi teans say δύο αγώνας τους μεγίστους “ aliquid mali accidisset ?” adding, “ ņv úméotnuev, they mean by one of these “ enirm pro έμελλεν έσεσθαι accipiendum αγώνες a danger wholly hypothetical, “ est.” He then quotes Euripid. Heracl. which they never had incurred, but 462. and Iphigen. Aul. 1405. to which might possibly under very different cirmay be added Thucyd. VIII. 86, 4. év cumstances have incurred; although, και σαφέστατα Ιωνίαν είχον οι πολέμιοι. as Göller well observes again, even had and Herodotus, VΙΙ. 220, 2. μένοντι δε the Plateans ever been besieged by the αυτού κλέος μέγα ελείπετο, και η Σπάρτης Persians, their danger would not have ευδαιμονίη ουκ εξηλείφετο.

been chiefly from famine, for the mul3. τότε μεν-λιμώ διαφθαρήναι] Com- titude of the enemy would probably pare c. 52, 1-4. and again c. 59, 4. εί- soon have scaled the walls of so small λόμεθα γαρ άν-λιμώ τελευτήσαι. I a town, destitute as it was of any nashould not have thought it necessary to tural advantages of situation. make these references, had not Poppo 12. τήν τε δωρεάν-χάριν] Αυτούς strangely imagined that the words re- means the Thebans.

“ Ask back again lated to a fancied danger of starvation “ of them the gift of our lives, which during the Persian invasion, when the “ we fear you have given to gratify Platæans would have been blockaded “ their vengeance, that they kill not and starved had they not abandoned “ those whose death will be your shame; their city. But Goller truly observes, « and receive from us an honest gratithat Thucydides says, ει μή παρέδομεν tude, instead of the disgraceful grati

PLATEA. A. C. 427. Olymp. 88. 2.

[ocr errors]

of your fathers who fell and were buried in our land, when Thebes fought against them call upon you not to

abandon them to the 2

which we daly honour, «παιτήσαι αυτούς μη κτείνειν ους μη υμίν

πρέπει, σώφρονά τε αντί αισχράς κομίσασθαι

χάριν, και μη ηδονήν δόντας άλλοις κακίαν and against Grece, « αυτους αντιλαβείν βραχύ γαρ το τα ημέτερα

σώματα διαφθείραι, επίπονον δε την δύσ-5 can ofTheban traitora. « κλειαν αυτού αφανίσαι. ουκ εχθρούς γαρ

ημάς είκότως τιμωρήσεσθε, αλλ' εύνους, κατ' ανάγκην 3 “ πολεμήσαντας. ώστε και των σωμάτων άδειαν ποιoύντες « όσια αν δικάζοιτε, και προνοούντες ότι εκόντας τε ελάβετε « και χείρας προϊσχομένους (και δε νόμος τους Έλλησι μη το “ κτείνειν τούτους), έτι δε και ευεργέτας γεγενημένους διά « παντός. αποβλέψατε γαρ ες πατέρων των υμετέρων Θήκας, « ους αποθανόντας υπό Μήδων και ταφέντας εν τη ημετέρα «« ετιμώμεν κατά έτος έκαστον δημοσία έσθήμασί τε και τους

4

[blocks in formation]

“ tude which you would purchase from clothing was offered in the same super“them by gratifying their evil pas- stitious feeling which prompted ofer« sions.” In the words δωρεάν ανταπαι- ings of meat and drink; as if the dead τησαι there is an allusion to what had were cold in their disembodied state, been said before, C. 53, 5. δέδιμεν-μή and still required those reliefs to the άλλοις χάριν φέροντες, κ. τ. λ. By σώ- necessities of human nature which they φρονα χάριν is meant the return of fair had needed when alive. And from that and honourable service which an act of wild story told by Herodotus, V. 92, true and honourable kindness claims ; 28-32, it appears that the clothing by αισχράν χάριν, that return of base thus offered was not thought to be sercompliances and serviceable villainy viceable to the departed unless it were which is the natural and only recom- burnt: for which reason Periander took pense of those who make themselves the the richest clothing of all the women in tools of their neighbours' crimes. Corinth, and threw it into a pit, and

2. σώφρονά] Vid. Euripidem Androm. burnt it as an offering to his wife Me778. WAss.

lissa, when her spirit had appeared to 10. νόμος τοίς "Ελλησι] Vid. Feith. III. him and complained that she was cold Antiquit. Homericar. 14. et infr. cap. and naked, because the clothing in 66, 2. 67, 5, 6. DUKER.

which she had been buried was of no 14. κατά έτος έκαστον] Ηujus annui avail to her, as it had not been burnt to sacri totam rationem multis describit ashes. The confusion of ideas which Plutarch. Aristid. p. 608. DUKER. blended together the notions of a sur

έσθήμασι] The practice of wrapping viving soul and a dead body, of the a body for burial in a rich and costly unseen world, and the cold grave in dress, mentioned by Plutarch, Alexander which the mortal remains are depoc. 21. and elsewhere, can have nothing sited, is described by Burke in a pasto do with what is here mentioned as sage of remarkable beauty, in his an annual offering of garments at the Abridgement of English History, book tombs of the dead. I believe that the I. chap. 2.

« PreviousContinue »