Page images
PDF
[graphic][ocr errors][ocr errors][graphic]

liii
ad pugnae locum tnec enim procul aberatj
actut um convolat. in fossam intrepidus insilit.
lapsum erigit. suisqae inde lacertis exceptum
e/ferL Læsi vulnera curarunt caesaris medici
et chirurgi .- lviciam deportato comes liorgia
fuit. fidusque astitit. dum vixit. idem garci-
lasso imminentis lethi nuntium detulitg quo
nihil ille perculsus. ad mortem sese disponere
coepit et. hortatore Pranciscoy de peccatis ite-
rum iterumque confessusl morientium Sacra-
menta singulari pietatis ardore suscepit .-
neque pias ejus animi motus accendere ac
fovere Pranciscus destitity oblata identidem
cruci affixi Sevvatoris imagine. dum cum

- summa anteactæ viteepænitentia animam pec

[ocr errors]

garcilassus reddidit.
w bigressum ab italia cæsarem primum

genuanu dein Sarcinonem comitatus est Lombayæ Marchim quo sub anni lbSS finem appulsi sunt .- hinc vero Segoviam castellæ vela ris civitatem missus a caesare est. ut augustæ belli eventum exponeret ac de more assisteretg ubi brevi post in vitæ periculum anginæ morbo adductus est. Anno. qui est insecutus Mpxxxvm inquit Schottus. dum Segoviæ in carpetanis conventus ordinum haberenturz morbo item anginæ decubuin ut sanguine pæne fauces obstruerenturg sed linguæ licet usum amisisse videretur-1 mentem tamenin Peum fixam tenuit z ad mortem obeundam animo. quam unquam aliasl paratiorel tum quod ab amici obitu magis ipsi vilescere res humanae cæperanh tum quod plus fiduciee illi addebat et frequentior Sacramentorum usus et accuratior vitæ ratio. versabatur tum quidem lsabella Segovizea et illic anginæ morbo Pranciscus laboravitg verum tum temporis Segoviæ. quod Schottus lfibadineiræ dictis de suo addiditl regni comitia seu ordinum conventus non sunt habitilsed Montione. quo cum ceteris regni proceribus Pranciscum. postquam ab anginæ morbo convaluerat. et Segovia una cum curia vallisoletum concesseraty a cæsare evocatum fuissel scribitAlva

[ocr errors]
[ocr errors]

so cetera quæ de Pranciscm Segoviae anginæ morbo laboranter lfibadineira et Schottus referunty Alvarus cienfuegos quoque aminnat lib. si cap. AL i ti ubi ait. ipsummet Prunciscum. cum Segoviæ adversa aliquantulum valetudine laboraret anno lbStL Societatis tum commissarius generalis dixisse P. Ludovico Santanderoy primo recens tum conditi Segoviensis collegii rectori. sese in eadem civitate anno last extremum vitæ subiissepericulumg verum id sibi tum non mediocri fuisse solatio.

i quod minutiusl quam antehac. de peccatis con

fiteri solerety singulis nimirumy ut ait lvi-erembergius lib. L cap. lol mensibus. raro id temporisa maxime inter aulicos ejusdem. cujus erat ipse. ætatis. exempla Porro Pranciscus e comitiis Montionensibus in castellum redux novis animis curisque se partim regendæ familiæy partim augustae obsequiis partim denique solitis animi corporisque exercitationibus deditg ita tamen. ut. siquando venatum iretl strepitu apparatuque uteretur longe minorej ac paulatim vanitati fimbrias

magis magisque præcideret

llli S. mmorsoo nonem comu

S. v. lsabellæ augustæ funus
Sranatam deducit. e cujus
aspectu cadaveris vitæ sanctio-
ris propositum concipit z cata-
loniæ p-rorex constituitur s cor-
pus macerat z absolvi proregis
munere frustra petit

Protractum bellum gallicum fuit usque ad
annum 1SSS. quo lætior rerum facies. pa-
ctis decennalibus cæsarem inter et galliae re-
gem Pauli 111Pontificis cura induciis. chri.
stianum orbem recreaviu cui tamen gravis-
simum a fur-cis periculum imminebat. cæ-
sar. inita. ut huic occurreretl cum Pontiflce
yenerisque belli societate in flispaniam re-
diit. ac foletiy ut in Sellum furcicum subsi.
dia compararet. comitia celebravity in quibus
nihil quod seu ad augendam laetitiam publi-
cam. seu ad splendorem et magnificentiam
faceret. desideratum fuit Siquando ludis
publicis augusti intererant. carolo Pranci-
scus. lsabellæ ftteonoral Philzppo lzlispania-
rum principi carolus et ioannes eorum flii
comites erant verum ut nihil in humanis
perpetuum est. in acerbissimum luctum om-
nis lætitia repente conversa est inexspectato
augustæ obitu .- invaserat illam. ut cienfue-
gos scribit mortifera febri-si quæ dignissi-
mam principem paucorum dierum interea-
pedinehuic luci subtraxit kalendis Maii lSSSL
Lombagæ mare/tionibus interdixit cæsah ne
a decumbente secederent. postulatum vero ab
augusta fuit. tum ut uni dteonoræ liceret de-
functæ corpus attingerel tum ut utrique con-
jugi ejusdem Sranatam deducendi curam cæ-
sar demandaret. ltlatum foleto insigni lugu-
brique apparatu lsabellæ funus. stipante id
cæsaris jussu cum uxore et familia lilranciscop
aliisque proceribus fuit. aranatamque dedu-
ctunu urbem granatensis regni primarianu
in qua templum erat. ut ait Schottusl sepulcris
catholicorum regumy avorum lsabellæy clarum.
Perdinandi scilicet. qui anno M-SS regnum
aranatense Mauris eripuitt et lsabellaea e
quorum filia Maria et Smmanuele Lusitaniæ
regibus nata fuit. de qua hic sermo est. lsa-

bellal caroli vuxon
se granatanu ut jussu caesaris imperio fue-
ratj eunti Prancisco id singulare acciditl ut.
cum pompa sub tempus meridianum quietis
causa subsistereti ipse autem oculos funeri.
mentem vero caelo intentam habereti Mariam
llenriqueziaim aviam suanu insigni luce cir-
cumseptam sibi visus fuerit intuerzy ex eaque
audirey brevi fore. ut præparatam divinitus.
qua beo famularetur. viam iniret. gaudium
inter et metum medius confestim gandi-ammi-
sit adam itam. Praneiscam a desua qui quid rei
accidissetj renuntiaret. llesponsum fuit. Ma-
riamllenriqueziam diemsuum obiisselvititur
hujus facti relatioj teste Alvaro cienfuegos lib.
ft cap. in ea Mariæ velasco. comitis de osor-
no. testimonioy quacum id Prancisca a 1esu.
ex

ara natam habi-lla funus deducenn.

111

ac futurum vitæ conversionem ab appay ante sibi avia eductum

[graphic]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]

eæ S. francisci ore acceptum. communicavit g quod ilibadineiram et ceparium latuit g qui Mariæ lienriquezize obitum anno mar illiga

[merged small][graphic][ocr errors][graphic]

nm unuim cominus ies

runtg quamquam nec sibi ipsisconstant. Scri- mare coactus est. sat datum esse mortali prin

bunt enim obiisse Mariam 11enriqueziam. transactis in eandiensi biscalceatarum cænobioannis SSz unde consequitury Mariam flenriqueziam religiosæ vitæ institutum fuisse ampleæam jam inde ab anno lizMz quod quo fieri pacto potuit. si post Pranciscum natumq seu post annum liilo Sandiense monasterium ingressa fuerit. ut iidem rursus scriptores traduntP Ab anno mu quo natam Mariam lienriqueziam diximus num. lgyusque ad annum lilia anni numerantur SSz a vero igitur aberrare Pibadineira non videtum cum illam aitinseculo annos vixisse SSz sed annis SS religionis substituendi sunt anni circiter Pft g ut universim vixerit annis eo g aut anni esl

quod Sscolanus lib. S. cap. SS. num. 1 facit .

cipiz quod lucis vitæque superesset. kegi aeter-
no sacrum fore. uti scribit cienfuegos lib. a
cap. in s Seæ canonici eranatensisy qui rei
gestæ interfuit testimonia Processui valen-
tino fol. ess inserto.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

dem diepostero. concionem habuit joannes de Avila. orator sacer ea tempestate in primis clarus. qua non tam augustælaudes.quam re. rum humanarum vicissitudinem ac vanitatem gravissimis verbis eat-posuit ac Prnncisci animum usque eo pupugity confirmavitque in concepto severioris sanctiorisque vitæ proposita ut domum reducc ac parce admodum pransus. arcessitum ad se oratorem eorum. quæ animo

si anno last obiisse statuatur. Smendandus agitabaty esse voluerit non conscium modo. similiter est joannes car-illol qui non solum sed etiam adjutorem. vir erat joannem ut ait cum kibadineira Mariam flenriqueziam concionibus ejusscriptisque illustratatestatur

[ocr errors]

s eandiensi viæisse cap. S vitæ filiæejus Pran- movendæ divinæ gloriae ac animarum lucri ciscæ a desu. sed etiam cap. 1 ejusdem vitæ avidissimuSs haud gravate itaque Prunciscum dimeratl Pranciscam. natam anno. ut ait. audiiu optimis pro ejus conditione ac dignita

me jam triennem fuisset cum patre orbat

a te consiliis instruct-ih commonuitque in pri

estg cum tamen jam inde ab anno liili ille vi- mis. ut a tribus. quæ afferre aulicis perni-
tam amiseritz unde ita ut mater ejusl quæ ciem solent. sibi potissimum caveret ambitio-
tum 1Snumerabatannosaquadriennio circiter ne. invidia et libidine. fiis sensim Pramcisco
seriusj quam par sit. eocejus calculo nata sta- beus quasi gradibus perfectiora sectandi de-
tuatur. anno nimirum MSS. vnde autem idem siderium acuebat. i

scriptorcompertum habuerit. Mariam 11 enr

i- ss Alterum item per id tempus jam sponte

queziam anno lato blandiens-is clarissarum currenti stimulum subdidere acceptæ gaudia
cænobiipræfecluramadiisse.eidemquerenun- abs amita Prancisca de lesu. dandiensium

oiasse quinquennio post. non perspicia be ce

clarissarum uti eam hoc loci liibadineral ce

tero aviæ suæl inquit Schottus. Pranciscus ja- iparius et cienfuegos nominant. antistite seu
tura. quod vitæ magistram re consilioque juvan- abbatissa litteræ. quas ex lfispanoj quo con-
tem amisisset vehementer indoluitz patrocinio scriptæ fuerunti idiomate ita vertit Schottus.

tameny quod nec potiretun jam tum se foveri
sensit g id quod etiam kibadineira testaturs

sed mox addit Schottus .- cujus etiam prec

ceparii de rebus a il Prancisco gestis interpretem agensz liquidemy Pili mi. cogitabam illo i- momento de tua ad beum conversionea valetu

bus in Societatem iesu se . tamquam in portum dinem tuam Sponsoa tum vero maxime animæ

post esse delatnm. existimavit

tuæ salutem commendans lbi te vidi genibus

ss libi porro llliberim seu aranatam lsa- adnixum christum rogare cum lacrymis ac gedimlewæui- bettæ funus pervenitl moæpatuit non vanam mitu peccatorum veniam. vidi et manum porri

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][merged small]
[ocr errors]

hispanim ac provincia maxime Sætica. pro- m

accedentibus ro etiam amita rjm litterib concipitp

opem. gratiam itaqueg quam potesl maximam P

se quod an imo conceperat Pranciscus Srana- iftustrique fr tæ propositunu exsequi non diu distulit Per- tinm exstitit

es tus

incipiL

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

invitus cata

[ocr errors]

o

mar Ml S. muclsco nonem comu

tus cap. S. g xscribitjaugustzefuneri exsequia-
rum justisyut ad cæsarem Poletum rediiLofli-
cii sui rationem redditurus. continuo aulæ
deserendzemisi id importunum tum cæsari ac-
cidissetl licentiam sibi fieripetiisset bum er-
go tempus commodum exspectati insigne faci-
nus edidit.a llibadineira aliisque præteritum.
sed ab Alvaro mox laudato relatum- id autem
tale est. oranata reduæ miserat. qui Perdinan-
dum.rei maritimæ apud castellanos præ/e-
ctum.suisverbissalularetyejusqueconveniendi
locum tempusgue exquireretz oborta autem
prius fuerat.quamaranatamPranciscusiverat.
hunc inter et Perdinandum nescio quæ de re
politica paulo animosior disceptatiozsuspica-
tus hic in duellum sese a marchione Lombayæ
provocari. aptum duello locum tempusque
constituitc at ille. ut in conspectum praefecti
venit. advolvi eius pedibusl culpam in sese om-
nem transferre. rogarey ignosceretg dignum
id sua virtute esse. certoque se scirel factu-
rum. liæsit ille primum tam inexspectati spe-
ctaculi novitate attonituslarcteque Pranciscum
amplexus charum deinceps in primis liabuit.
Sic fere verbis flispanis Alvarus. non de suo.
sed ex jurejurando Mariæ claram virginum
biscalceatarum Matritensium abbatissæl quo
hæc testata est. jam relatum facinus sese ac-
cepisse ex ore antiquiorum parthenonis sui
monialiunu Sancto consanguinearuml quæ
id itidem ex ipsiusmet Perdinandi ore
didicerant.

bf commodiorem dein conveniendi cæsarem
occasionem nactus. deserendaz si per illum li-
ceret. aulæ desiderium patefecity et. quibus po-
tuit. rationum momentis Sandiam abeundi
licentiam conatus est extorquereg sed frustraz
quo factum est ut versari aliquantisper in
aula coactus sit At elapsis aliquot mensibusy
ut ait Alvarus g si cæsar in Pelgiumjquo cum
exortæ apud gaudenses turbæ vocabantl per
galliam iter meditans. accersitum ad sese
Pranciscum et S..lacobi prius equitem creatumz
catalauniæ esse proregemjussit Submisit il-
le onerihumeroased valde invitus.Mooc ita iti-
neri se accinæitjutsimul cæsar in gallianu ille
in catalauniam cum uxore et liberis mense
ivovembri anni 1SSSL ut idem Alvarus tradit .
sit profectusz iter vero suum sic instituiti ut
valentia gandiaque transiret. quo patrem opti-
munu joannem gandiæ ducem. de via saluta-
ret. Sotlialanial inter amplissimas llispaniæ
provincias numerata. principatus titulo gau-
dets quo tempore eam administrandam Pran-
ciscus suscepity etiam liuscinonensem comita-
tum complectebatur. qui dein aallæ regibus
cessit. Appellationem ejus alii a castellanisl
inter Sambrocam et ftubricatum fluvios a
Ptolemæo collocatis. derivantz alii ab otgero
quodam gallantej cognomento catalonej a ca-.
lalone Aquitaniæ castro fquod umquam in
galliis earstitisse. negat Petrus de Marca. aep.
Parisiensis. Marcæ llispan. lib. SS. cap. oj qui
caroli Martelli tempore expeditionem in fli-
spaniam susceperitl sic dictam volunts alii de-
nique a cattis et Alanis catalauniam vel a ao-
this et Alanis. ut etiam lfibadineiræ inter-
pres Scliottus censuitl qui illic sedes liare-
rint. quorum sanior comm-uniorquel etsi nec
ipsa certa sit. videtur sententia.

ss Potius aothalaniæ caput est Sarcind
nobilis ad mare Mediterraneum civitas . et

sede episcopum foletanæ archidiæcesi su/fra -
ganeal insignisz quo ut novus Proreæ venit.
publico solennique eæceptus pl ausu. eo confe-
stim curas animumque iutenditj ne ullam in-
juncti sibi omcii partem negligeret .- non emi-
gua per aothalaniam ea tempestate grassaba-
tur latronum turbal quibus nec apud nobiles
quosdam receptacula deerants in hos primum
animadverti dein verojmissis quaquaversum
copiisylatrones ipsos persequi non destitit. do-
neclsceleratamanu eælirpata1securitatipubli-
cæ omnino prospectum foret.etiam cum pro-
pri o pericula quam facinorosorum hominum
venationem sibi tum multojucundiorem fuis-
se.quam juveniferaruim diu-isse auditus est.
Alios supremo amci supplicia sectaque eorum
corpora ad exemplum omnium oculis exponi.
alios ad regias triremes deportari jussit Si
quem morti reum addixerat. sacrificia singil-
latim triginta jieri suo ærejubebat. ut facile.
ipsum non bominesy sed crimina odisse. cer-
neres. ut paulo fusius apud Schottum et lvie-
rembergium videre est. Addit Alvarus. etiam
latronum principem. nomine Antonium de
kocat captum necique addictum fuisses adeo
vero placuisse caesari Proregis diligentiam.
ut hic felices rerum eventus iteratis litteris
sit illi gratulatus
ss ceteris vero muneris sui partibus non
minus diligenter vacabat. Sedulo curabat. ut
controversiarumjudicia eæ æquo et bono. ac
expedite redderenturz litigantes ad concor-
diamsæperevocabahditioresærealienoobstri-
ctos ad solvenda pauperibus ocius debita com-
pellebat. aere proprio pauperes servitute exi-
mebatl ludos litterarios instruendæjuventuti
statuit. constituto iisl qui eam doctrina mori-
busque inbuebanh salario. item militarem
accurate gessitl ac ne huc illuc commeantes
militesr quidquam detrimenti. qua illis iter
erat. inferrena maxime cavit. Annonæ ino-
piam.conquisito e gallia.Angliaet Siciliafru-
menta sustulitbarcinonensem civitatenu qua
mare respicity muris et propugnaculo cinæit.
cui S Prancisci nomen ad/iæsitccetus religio-
sos eleemosynis fovitjeosquelquosere lauta ad
inopiam fortunædetruserat inconstantidclam
alebatl et operam dabatnze quis abs sese tristis
abscederet peniquel cujusmodi fueritProregis
gubernaruli modus et felicilasluniversim colli-
ges eæ laudato ab AlvaroeProcessu cæsarau-

i gustano ejusdem civitatis aep.testimonio1quod

sic habets lll-at publica vox et famaj quod tem-
pore gubernationis ejus regnabat justitial tem-
perantia et prudentia. et exclusa erat iniquitas
atque malitiaj et omnibus communiter videba-
tury angelum de cælo descendisse ad eos guber-
nandos. lfæc præcipua fere suntcapita eorumy
quæ pro imposita sibi a caesare provincia ges-
sisse Pranciscum 1 ejus biograplii perhibent .-
dein qualis privatim vixerit exponunt

eo Pranciscurn hoc loco. quem paulo ante in-
star eximii principis secularis depinwerank
veluti christianae pietatis cultorem insignem
exhibents laudant eum maximej neque imme-
ritoy ab orationis et pænitentiæ studio. acasti-
tatel a frequenti Sacramentorumusm brevius
quidem ltibadineiraj fusius vero Merember-
gius et Alvarus cienfuegosz præcipua compen-
dio referam. quod ad orationis studium at-
tineti refert Alvarus.eum.eæquo in melius muo

tandæ vitæ propositum conceperat. quotidie.
ut

[merged small][ocr errors]

dum pom-tan consulib

la

privativi prolizis orationibus.

[ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed]

bus mente simul et ore recitasse sa prandio re ejus fore. si sacram communionein cum colloqui cum suis aliquamdiu solitum. verum amore et reverentia octavo die sumeretg eum de rebus piis. Pempus reliquum. quod qui- esse huius Sacramenti fructum non postredem ab occupationibus liberum habebat. sa- mum. ut a vitiis gravibusque noæis homines crorum librorum lectioni. pervolvendis stu- avocet. vel. si forte labantuh citius faciliusdiose globulis precatoriis sanctisque cogita- que recipiscant z virum itaque prudentem pationibus dedisse. fum deliciarum suorum riter ac pium sibi deligeretl cujus ea in re i eæamen instituisse. ac.si quid minus recte ad- consiliis staret. Arrisit Proregi 1gnatii remisissett acriter in seipsum sævire solitum s sponsunu libensque eazin nostrorum consiliis horas denique tantum quatuor aut subinde usus est. quinque somnum capere consueoisse. addit SS Stupore porro digna fuit. qua in se mirisquecorAlierembergius cap. lib. quod autem paulo an- usus est vitæ austeritas .- coepit anno lato Pom te dictum est. Proregem nostrum prius con- omni sibi cæna interdicere. nec adhibere plus a jugem salutatum adire sohtump quam rei dil in prandioy quam pana-illum olerum. panis et lll vinæ interesset. mirum videri nemini debetz frigidæ. licet hospites suos laute et pro di- . iam enim pii conjuges consensu mutuo conti gnitate exciperet coepit item eam jejunandil nentiæ voto sese obstrinxerant et conjugalem quæ dpud PP. Pranciscanos tempore Advenamorem cum fraterno puriorique commuta- tus a die rv Mooembris usque ad christi Marant. auctorel ut scribit Alvarusyloanne de talem in usu est. rationem tenere c ejusdem feæeda ordinis S. Prancisci. ordinis. veluti illius tertiarius. devote cinMMM gk ei jam vero quod ad frequentem Sacramen- gulum gestaoih et in communionem omnium erarflemmun torum usum specials sacrum zacharistiæ epu- bonorum operum cum uxore et liberis vocatus mt lum sumpsit singulis diebus bominicis et fe- fuit anno liil a joanne calvos ordinis Mistis solennioribus. his quidem in templo me- norum generali Ministro. datis ad eum e cotropolitanoy illis vero in sacello domestico. Ac- mitiis illantuanis hujusmodi litteris .- ln chricedebant his etiam diesa quibus id fieri ordi- sto plurimum dilectissimis et illustrissimis do. nis S. jacobi leges præcipiuntz quanta autem minis ac dominabus domino Prancisco Porgizu id facere animi præparatione solueritgvel in- marchioni Lombayæ. cathaloniæ proregL ac l l de colliges. quod. ut refert Alvarus. anno isse dominæ Pleenoræ de castro conjugii dominæ in vigilia jvativitatis Pomini 1 nisi septem doannæ de Meneses sorori . dominis caro1o. prius horis continuis divinamysteriamedita- ioanni i Alvaro. Perdinandop lldefonso de tusy noæasque rite confessus. ad sacram men- Porgia eorum filiis . et dominabus 1sabellæ. sam non accesserit. illam frequens Sacramen- oloannæ . norotheæ . flliabus i nec non domi. torum usus rarus admodum erat ea tempestw næ lieatrici de Sosa consobrinaz Prater doante. adeo ut scandalo pene esset. litigantibus ea nes calvus totius ordinis Minorum Seraphici de re inter se etiam doctis. Meque vero id Pro- Minister generalis salutem in Pomino sempirex inconsultoagebah sed e consilio insigni- ter-num. cum in summa rerum penuria animi P o um ex ordine Prædicatorum virorunu fho- promptitudo latere non debeat. indignum promæ de ausmamanno me in Provincialem fecto censemus . et ingrati animi vitio sugilflispaniæ electi. et joannis Myconis.qui Przm- landuml si quam tantis vestris erga nos mecisco a confessionibus erat .- joannenu ut de- ritis retributionem non reddamusy quorum functo ausmanno successor eligeretur. anno judicem multi ei in nos charitatis affectum y - multæ lbll comitia Sarcinone in conuentu S. catha- certis beneficiorum indicia experimuin At vej . rinæ martyris habuissel scribit Pranciscus ro ea sunt in nostri keligionem instituti ver biagus lib. 1 flist Prædicatorum Provinciæ stræ humanitatis ofiicial quæ temporalis rebus Aragonicæ cap. se et proxime præcedentibus nullisl quibus ab inita profeSsione renuntiaf aliquot insigni ornat elogio ladem de re in- vimllsi remunerari queant. lla propter sanctæ super Przmciscus ad S. lgnatium scripsitanno dilectioni veStræs q semphici Patris nostri me francisci observantcs filios prosequiminL pio se qua id occasione sit factum j accipe mentis affcctu prospicientes. nos. quil licet ns limum- Missus anno liilo in lfispaniam Araoziusl immeritix supremum trifariæ neligionis eiusnondum plene approbata a summo Pontzfica dem apicem obtinemus . prænominatos vos ut oriundinus ad hunc annum num. fig scri- omnes in nostræ confraternitetis consortiumj et bit. Societate. Sarcinonemque tempestate ap- dum vitam agitisl et vita pariter functos. sinpulsus. ita illic egit. ut non exiguum apud cero charitatis amorel qua fungi-mum auctoriParcinonenses Societatis desiderium relique- tate recipimus. hle vero quicquam piis animi rit.1dem in flispaniam anno liii una cum vestri desideriis desitl singula etiam quæque i jacobo de lguia reversus est. eodem orlan- ejusdem ordinis suiiragia.. omnifariam insuper i dine testes ubi Sarcinonem attigere. ita cinci- bonorum quorumcumque spiritualium largitiotati se probaverunu ut omnium fere princi- nem vobis liberalius importimum ut muhiplici pum benevolentiam ooluntatemque sibi facile suffragiornm adjuti præsidio . et in præsenti

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[graphic]

consulto ea de

[graphic][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

cruciatibus
vai-ab

[ocr errors]

me llli S. mmmsco comu comu

gloriæ præmia mereamini. natum Mantuæ in

sacro conventu sancti Prancisciz in nostris ge

neralibus comitiis die x junii MbxLL
lin 1oannes. quisupra manu propria.
et ita habent joannis calvi ad Proregem
litteræ apud P. P joannem de Luca in An-
nalibus Minorum continuatis ad annum lsu
num. xrg eat quo haec obiter annotasse suffi-
ciat. Porro. quam diximus. a cibo potuque
abstinentiam post annum liil non in binas
dumtaæat quadragesimaæ sed in annum to-
tum Pranciscus extendit Adhæc asperrimo
induebatur cilicio et ferrea catena. etiam ple-
rumque dum somnum caperet. cingebaturz
non prius cubitum concedebaty quam flagellis
sese probe cæcepisset .- tum vero solum illi pro
lecto erat s quam proliazus in orando fuerit.
supra dictum est zdum autem preces funde-
bat. storeæ humipositæ vultu incumbebat. liac
abstinentia factuml inquit kibadineiræ inter-
pres Schottus. ut cum obeso admodum corpore
ventreque essetl brevi laxæ nimis tunicæ essent
duplicarique indumenta possent factum est
iteml ut addit Alvarusy ut os grangraend den-
tesmolares continuis fluxionibus corruptos.
stomachumque omnis alimenti impatientem
habuerit adeoy ut id continuo cogeretur egere-
re. ac tantis quotidie per horas fere-binas
cruciaretur doloribus ut periclitari de vita
videretur .- denique ut ingens corporis ejus
moles. cui. quo mensae commode assidere pos-
set. auferenda in orbem pars mensæ prius
fuerat. vix ossibus hæreret. .
ea liinc ltibadineira ad doannisl Sandiæ
ducisy obitum. quo e catalaunia Sandiam re-
vocatus Prorear fuit. progreditur .- at lvie-
rembergius et Alvarus cienfuegos peculiari-a
quædaml quæ ante joannis obitum. atque ad-
eo ante Prancisci e catalonia discessum con-
tigerunt. nec omnino indicta prætereunda
sunt Sub id tempusl quo Sarcinonem Proreæ
primum venerat. joannes de fexeda ordinis
S. PranciscL quid de illa futurum essety et ad
quam sublimem sanctimoniæ apieeml quo jam
celeri passu ferebatur. evasurus olim essetl
divinitus intellexit objecta menti ejus viri
cujusdam species fuit vultu eomi perinde ac
venerabili .- hunc vidit religiosi cujusdam coe-
tus fquod in Pranciscol ad universae Societatis
iesu moderamen dein evectol eventus compro-
bavitj veluti monarcham constitutumf vidit.
quam excellentis futurus esset sanetimonia
et ad quam sublimia a beo destinareturg ve-
rum quis vir ille esset. ignorabatg et impetu
quodam actus in publicum prodiens Prancisco.
ita volente nea occurrit agnovitque continua
hunc eum esse. de quo tam præclara percepe-
rat. Adiit ergo Proregis ædes. et brevibusy
quæ percepissetl aperuit. addens fore ut sa-
cerdos et religiosus fieret etsi tune loci et or-
dinis esset longe diversi. Principium id fuit
intimæ necessitudinisl quae dein Peæedam in-
ter et S. Pranciscum intercessiL Amplo. nec
sane immeritol hunc Minoritarum alumnunu
vitæ sanctitate. prophetiæ dono ac caelestibus
favoribus illustrem elogio exornat Alvarus in
liorgiæ vita lib. z. cap. la sibique earum
semper habuit Societas iesu vel eo nomina
quod ipso auctore gorgia dein nomen Societati
dederit. Plura de ille. qui volet a adeat Al-
varum jam laudatum vel joannem de Luca in

Annal. Minorum continuatis ad annum liily
num. 11 et seq.

se llodem anno. ut narrare pergit Alva-
rus cap. seqq furcze hinc insignem cladem
christianis intulerant Sudaque capta. jam
viennæ Austriæ timebatur .- inde Algeriani
pyratæ flispaniæ oras eae Africa frequenter
infestabant .- galli imminebant italiæ .- cæsan
dimissis comitiis katisponensibusl in italiam
veniensl id sibi primum curandum putavitl ut
pyratarum excursionem cohiberet. expedi-
tionem itaque maritimam in illos suscepit.
quamvis intempestiva anni partel sed infeli-
cem prorsus .- quippe re infectaj amissis plu-
ribus. lacerataque tempestatum vi numerosa
classe Algerium. obsideri cæptuml deserere ac
in Suropam retro vela facere coactus est. lvon
id caesari calamitatis accidisseL si Pauli 11L
Ponti/icis komani quem Lucæ in ltalia con-
veneratl si præcipuorum ducum consiliisl aut
Porgiæ litteris. ea de re ad ipsum datis pa-
ruisset. llæsar enim in Africam copias traje-
cturus. ad liorgiam litteras dedit. voluitquq
quid illi sententiae esset. certior heri .- gorgia
non tantum ipse dare sese orationijejuniisqueg
sed. misso ad virgines S. claræ nuncio. has
etiam obniæe rogare. idem ut ipsae facerent
Peumque precari haud desinerentl ut prospe-
rum cæsaris coeptis exitum esse vellet. Parue-
runt illæ. sed simul Sorgiæ renuntiaruntl rem
caesari male cessuram. ivec aliter Sorgiasen-
tiebat .- dissuasit itaque eæpeditionem illam
cæsariy quam potuiti vehementissima caesar
auteml accepta clade. eorum. quæ sibi gorgia
scripserat memor. non semel dixit. numquam
se incidisse in Actar unde tutius. quæ in rem
suam forent disceret. quam e clarissarum
tiandiensium Sorgiæque sententia. lfæc fere
Alvarus ad annum MM.

fii Ad sequentem vero refert. quæ supra de Araozii liareinonem adventu ex kibadineira dicta sunt. lnsignem dein Alvarus. quod et Alierembergius facit. Proregis de seipso relatam victoriam narrat. Pesto S. crucis lnventionis die. dum pro Prorege preces fundunt gandienses S. clarze moniales. nonnullæ earum ingentis ponderis crucem humeris ejus conspeæerunt imponi .- monendum confestim censuerunzg ut eam non imparatus patienter cæciperet .- verum prius periculo defunctus jam erat quam nuncius Sarcinonem advenerit .- jucundus tamen admodum hic illi fuit eo quod inde. rem beo gratam sese fecisse non obscure intelligeret. fles autem sic se habuit z convenerant eo die in ædes Proregis garcinonenses utriusque sea-us primates rprivatim tamen feminaey privatim viril quod istae a Prorege postularant. Proreæ vero. invigilaturum se. ne quis illas ingressu suo interturbaretj in sese receperat. bum confabulantun primariæ nobilitatis juvenis qui tum Sarcinonem veneraty Proregem accessitg a quo benigne exceptus mox in conclave proximum. in quod matronarum cætus sese receperat. ingredi voluit. Prohibuit Proreæ. id sibi in mandatis esse. ne quem virorum ad illas ingredi sineret. dictitans. llle factam sibi injun riam ratust vociferatun non eum se esse cui aditus intercludi debeat. eo se invito Prorege ingressuruml strictoquepugione ad Proregem

usque progreditur. itei indigni-tate commoti
ceteri

[ocr errors][merged small]

seipsum vineit.

[ocr errors]
« PreviousContinue »